Projekt ‚Nauka drogą do sukcesu na Śląsku’ to program stypendialny promujący wyniki w nauce w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i technicznych wśród uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych stwarzający warunki równych szans edukacyjnych poprzez udzielenie wsparcia finansowego z przeznaczeniem na cele edukacyjne.

Związane to jest z poszerzeniem wiedzy, rozwijaniem zdolności i umiejętności uczniów oraz wzmacnianiem zainteresowania przedmiotami matematyczno-przyrodniczymi i technicznymi.

Instytucja Pośrednicząca – Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w celu zapewnienia prawidłowej realizacji II edycji projektu systemowego pt. ‚Nauka drogą do sukcesu na Śląsku’ w ramach Poddziałania 9.1.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, określił termin prowadzenia naboru wniosków stypendialnych na rok szkolny 2009/2010 w okresie od 7 września do 5 października 2009 roku.

Jednocześnie do wiadomości Partnerów – (Miast i Powiatów z terenu województwa śląskiego) została przekazana informacja, iż projekt Regulaminu przyznawania stypendiów zostanie przedstawiony do zatwierdzenia Sejmikowi Województwa Śląskiego w dniu 26-08-2009r. w związku z czym, Partnerzy otrzymają nowy Regulamin (wraz z załącznikami m.in. druk Wniosku o przyznanie stypendium) do stosowania jeszcze przed rozpoczęciem naboru II edycji projektu.

Nowy Regulamin zostanie udostępniony na stronie Urzędu Miasta niezwłocznie po jego zatwierdzeniu i przekazaniu do wiadomości Powiatów.