Prezentacja multimedialna przygotowana przez KS Jastrzębski Węgiel, dotycząca proponowanych kierunków współpracy z Miastem w zakresie promocji oraz sprawozdanie z działalności spółek i fundacji z udziałem miasta za 2008 rok były głównymi  punktami obrad 46. Zwyczajnej Sesji Rady Miasta Jastrzębie Zdrój.

Sesję rozpoczęto od minuty ciszy, którą upamiętniono zmarłych Mecens Danutę Lipień – Radcę prawnego Urzędu Miasta i Bronisława Winklera – Radnego Rady Miasta. Następnie radni składali interpelacje. Informacje o podejmowanych działaniach przedstawili z kolei przewodnicząca Rady Miasta Alina Chojecka i prezydent Miasta Marian Janecki. Ponadto prezydent przedstawił sprawozdanie z realizacji budżetu w pierwszym półroczu 2008 roku.

Nowym założeniom w zakresie szeroko rozumianej polityki promocyjnej i medialnej poświęcona została przygotowana przez KS Jastrzębski Węgiel  prezentacja multimedialna. Stanowiła ona jednocześnie zaproszenie do podjęcia wspólnych działań w tym zakresie przez Miasto i klub.

W następnym punkcie obrad prezesi spółek i fundacji z udziałem miasta, jak również zastępca prezydenta Krzysztof Baradziej, udzielali odpowiedzi na pytania radnych.

Radni przyjęli również uchwały w sprawach:
1. zmian budżetu Miasta Jastrzębie Zdrój na 2009 rok,
2. zmian w zestawieniu przychodów i wydatków na 2009 r. gminnego i powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
3. zmiany nazwy Gimnazjum Nr 5 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 7 w Jastrzębiu Zdroju,
4. zmieniająca Uchwałę Nr XLIII/572/2009 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie zmiany nazwy Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Jastrzębiu Zdroju, ul. Mazurska 6,
5. przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów szkół, wychowanków ośrodków i słuchaczy kolegiów zamieszkałych na terenie miasta Jastrzębie Zdrój,
6. nadania odznaki ‚Zasłużony dla Miasta Jastrzębie Zdrój’ Panu dr Józefowi Musiołowi,
7. wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu miasta Jastrzębie Zdrój na kalendarzu ściennym na rok 2010,
8. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej przy ul. Wielkopolskiej stanowiącej własność Miasta Jastrzębie Zdrój na rzecz użytkowników wieczystych,
9. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Miasta Jastrzębie Zdrój na rzecz użytkownika wieczystego,
10. wyrażenia zgody na zamianę prawa własności nieruchomości gruntowych,
11. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Jastrzębie Zdrój, położonej przy ulicy Leśmiana,
12. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy Alei Piłsudskiego stanowiącej własność Miasta Jastrzębie Zdrój na rzecz jej użytkowników wieczystych,
13. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Jastrzębie Zdrój, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
14. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Jastrzębie Zdrój, położonej przy ul. Żytniej,
15. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Miasta Jastrzębie Zdrój, położonych przy ul. Pszczyńskiej,
16. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Jastrzębie Zdrój, położonej przy ul. Wyzwolenia,
17. zmiany uchwały Rady Miejskiej w Jastrzębiu Zdroju Nr XII/165/91 z dnia 29 kwietnia 1991 roku w sprawie przystąpienia do Związków Międzygminnych Komunalnych,
18. wygaśnięcia mandatu radnego.

Ponadto radni zapoznali się z protokołem kontroli, jaką przeprowadziła Komisja Rewizyjna w zakresie realizacji budżetu w pierwszym półroczu oraz przyjęli wniosek w sprawie zlecenia kontroli w zakresie dzierżawy podziemnych pasaży handlowych.