Ruszył nabór wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu ‚Nauka drogą do sukcesu na Śląsku’.

Projekt systemowy Nauka drogą do sukcesu na Śląsku realizowany jest przez Samorząd Województwa w partnerstwie z 36 powiatami oraz miastami na prawach powiatu, w ramach Poddziałania 9.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i jest skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu województwa śląskiego. Celem projektu jest umożliwienie i zwiększenie realizacji potencjału edukacyjnego uczniów/uczennic szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów matematycznych, przyrodniczych oraz technicznych, podejmujących naukę na terenie województwa śląskiego i pochodzących z rodzin o niekorzystnej sytuacji materialnej.

Wsparcie przewiduje przyznanie stypendium w wysokości 250 lub 350 zł miesięcznie przez okres maksymalnie 12 miesięcy. Wysokość stypendium jest uzależniona od uzyskanej przez ucznia średniej z przedmiotów kierunkowych (średnia od 5,00 do 5,30 uprawnia do stypendium w wysokości 250 zł, średnia od 5,31 do 6,00 – 350 zł miesięcznie).

Stypendium może zostać przyznane uczniowi, który spełnia równocześnie następujące warunki:

1.  jest uczniem szkoły gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej (publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej) zlokalizowanej na obszarze województwa śląskiego;

2. średni dochód miesięczny w rodzinie w przeliczeniu na osobę nie przekracza dwukrotności kwoty uprawniającej do uzyskania świadczeń rodzinnych określonej w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia  28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. nr 139, poz. 992  z późn. zm.), tj. 1008 zł a w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne tj. dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, to 1166 zł;

3. w roku szkolnym poprzedzającym rok złożenia wniosku o przyznanie stypendium uczeń wziął udział w konkursie/olimpiadzie/turnieju z zakresu przedmiotów matematyczno – przyrodniczych i technicznych na szczeblu co najmniej wojewódzkim;

4. uczeń uzyskał minimum 50 % możliwych do uzyskania punktów w sprawdzianie zewnętrznym po ukończeniu 6 klasy podstawowej (dotyczy ucznia gimnazjum) lub w egzaminie zewnętrznym w części matematyczno-przyrodniczej (dotyczy ucznia szkoły ponadgimnazjalnej);

5. średnia ocen z 3 wybranych przedmiotów kierunkowych określonych w §1 ust. 1 pkt.3, uzyskana przez ucznia w  roku szkolnym poprzedzającym rok złożenia wniosku o przyznanie stypendium, wynosi co najmniej 5,00:
– w przypadku ucznia rozpoczynającego naukę w pierwszej klasie gimnazjum średnia obliczana jest na podstawie ocen uzyskanych na świadectwie ze szkoły podstawowej,
– w przypadku ucznia rozpoczynającego naukę w pierwszej klasie szkoły ponadgimnazjalnej średnia obliczana jest na podstawie ocen uzyskanych na świadectwie z gimnazjum;
6. średnia ocen z pozostałych przedmiotów (z wyłączeniem przedmiotów kierunkowych), uzyskana przez ucznia w  roku szkolnym poprzedzającym rok złożenia wniosku, wynosi co najmniej 4,25:
– w przypadku ucznia rozpoczynającego naukę w pierwszej klasie gimnazjum średnia obliczana jest na podstawie ocen uzyskanych na świadectwie ze szkoły podstawowej,
– w przypadku ucznia rozpoczynającego naukę w pierwszej klasie szkoły ponadgimnazjalnej średnia obliczana jest na podstawie ocen uzyskanych na świadectwie z gimnazjum.
Szczegółowe warunki i tryb przyznania stypendium zawiera Regulamin przyznawania stypendiów  w ramach II edycji projektu systemowego ‚Nauka drogą do sukcesu na Śląsku’ w ramach Poddziałania 9.1.3 PO KL ‚Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych’ w województwie śląskim.

Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w siedzibie szkoły, w której uczeń kontynuuje lub rozpoczyna naukę.

Regulamin