W związku z nieścisłościami dot. wzrostu opłat w taryfach ciepła wyjaśniamy co następuje.

Pismem z dnia 01.09.2009 r. Prezydent Miasta Jastrzębie Zdrój wystąpił do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o stwierdzenie przyczyn wzrostu opłat w taryfach ciepła. Pismo zawiera informację, od kiedy były wprowadzane nowe taryfy, tj. od 08.12.2008 r. oraz 08.05.2009 r., oraz procentowe wzrosty taryf za ciepło.

Trzeba podkreślić, że pismo dotyczy wzrostu opłat zawartych w taryfach, co nie jest tożsame ze wzrostem opłat dla indywidualnego odbiorcy. Wskazany w piśmie wzrost o 249,51% oraz 178% dotyczy wzrostu taryf dla grup odbiorców A1 i B1, to jest opłat za zamówioną moc liczoną w MW, usługę przesyłową stałą liczoną w MW, ciepło liczone w GJ oraz usługę przesyłową zmienną liczoną w GJ. Są to taryfy producenta, czyli SEJ i dostawcy, czyli PEC. Obliczenia stawki opłat za c.o. dokonuje się według obowiązujących taryf w przeliczeniu na 1m2 powierzchni grzewczej lokalu. Podwyżka opłat za 1m2 wyniosła od 30 do 65%.