Towarzystwo Wspierania Dzieci i Młodzieży ‚Sprawni Inaczej’ oraz Stowarzyszenie Komitet Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski zostały partnerami projektu ‚Niepełnosprawni poszukiwani’ – kompleksowe wsparcie szkoleniowo – doradcze osób niepełnosprawnych i ich otoczenia.

Urząd Miasta Jastrzębie Zdrój, jako lider Projektu pt. ‚Niepełnosprawni poszukiwani’ – kompleksowe wsparcie szkoleniowo – doradcze osób niepełnosprawnych i ich otoczenia w ramach konkursu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 7.2 ‚Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej’, Poddziałanie 7.2.1 ‚Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym’, na podstawie art. 28 a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658 z późn. zm.) dokonał w dniu 17 września 2009 r. wyboru Partnera spoza sektora finansów publicznych z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania podmiotów. Wytypowanymi Partnerami, spełniającymi kryteria zawarte w ogłoszeniu są:

1. Towarzystwo Wspierania Dzieci i Młodzieży ‚Sprawni Inaczej’, ul. Szkolna 1, 44- 335
Jastrzębie Zdrój
Zakres działań partnera: Działania wspierające otoczenie osób niepełnosprawnych.

2. Stowarzyszenie Komitet Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski, ul. Wielkopolska 1a, 44-335 Jastrzębie Zdrój
Zakres działań partnera: Promocja osób niepełnosprawnych wśród przedsiębiorców.

Oferty zostały zaakceptowane pod względem formalnym i merytorycznym.