Podatkom i opłatom lokalnym poświęcona została 48. sesja zwyczajna Rady Miasta Jastrzębie Zdrój.

O 3,5%, tj. o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych wzrosną w przyszłym roku podatki od środków transportowych oraz od nieruchomości. Na niezmienionym poziomie pozostaną natomiast stawki dziennej opłaty targowej oraz stawki miesięcznej opłaty za rezerwację stałych miejsc handlowych zlokalizowanych na jastrzębskich targowiskach.

Radni przyjęli również uchwałę o wstąpieniu Stefana Woźniaka w miejsce zmarłego radnego Bronisława Winklera. Nowego radnego powołano także do prac w Komisji Polityki Gospodarczej i Bezrobocia oraz Gospodarki Komunalnej i Ekologii.

Ponadto radni przyjęli m.in. zmiany w budżecie miasta na 2009 rok, szereg uchwał gruntowych, uchwałę w sprawie określenie liczby licencji na transport taksówką,  w sprawie nadania Gimnazjum nr 5  imienia Zesłańców Sybiru. Z okazji nadania imienia szkole na sesji zjawili się przedstawiciele Związku Sybiraków. W imieniu związku Ryszard Czernecki złożył podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do podjęcia takiej uchwały.
Pod obrady wprowadzono także uchwały w sprawie  udzielenia pożyczki dla KRS TKKF ‚Diament’, zmiany terminu sesji w listopadzie oraz poparcia stanowiska Stowarzyszania Gmin Górniczych w Polsce w kwestii podatku od wyrobisk.  Ta ostatnia uchwała została ostatecznie zdjęta z porządku obrad. Ponadto z porządku obrad wycofano uchwałę dotyczącą sprzedaży w drodze przetargu działek przy ul. Dębina.

Uchwały podjęte podczas 48. sesji:

1. wstąpienia Stefana Woźniaka na miejsce Bronisława Winklera, wobec którego stwierdzono wygaśnięcie mandatu,
2. wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Jastrzębie Zdrój na 2010 rok,
3. wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Jastrzębia Zdroju na 2010 rok,
4. wysokości dziennych stawek opłaty targowej, określenia sposobu jej poboru i wyznaczenia inkasenta na terenie miasta Jastrzębie Zdr oj w roku 2010,
5. ustalenia opłat za miesięczną rezerwację stałych miejsc handlowych zlokalizowanych na targowiskach miejskich w Jastrzębiu Zdroju w roku 2010,
6. zmian budżetu Miasta Jastrzębie Zdrój na 2009r.,
7. ustalenia źródeł dochodów własnych, ich przeznaczenia oraz wskazania jednostek budżetowych, które utworzą rachunki dochodów własnych,
8. określenia na rok 2010 liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką,
9. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od osoby prawnej na rzecz Miasta Jastrzębie Zdrój, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, będącej własnością Skarbu Państwa,
10. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Jastrzębie Zdrój, z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej przy ul. Królowej Jadwigi,
11. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Jastrzębie Zdrój, położonej przy ul. Piaskowej, z przeznaczeniem na cele rolne,
12. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Jastrzębie Zdrój z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej położonej przy           ul. Opolskiej,
13. nabycia na własność Gminy Jastrzębie Zdrój od osób fizycznych, nieruchomości gruntowych niezabudowanych, zajętych pod pas drogowy drogi publicznej – odnogi ul. Rybnickiej,
14. wyrażenia zgody na udzielenie 99% bonifikaty od opłat rocznych z tytułu oddania nieruchomości w trwały zarząd,
15. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu samodzielnych lokali użytkowych położonych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z częścią usługową w Jastrzębiu Zdroju os. 1000 – lecia 15 C-D-E, stanowiących własność Gminy Jastrzębie Zdrój, wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziałów w nieruchomości gruntowej,
16. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu samodzielnych lokali użytkowych położonych w budynku przychodni zdrowia przy ul. Wielkopolskiej 2A, stanowiących własność Gminy Jastrzębie Zdrój,
17. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu samodzielnych lokali użytkowych położonych w budynku przychodni zdrowia przy ul. Harcerskiej 9, stanowiących własność Gminy Jastrzębie Zdrój,
18. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Węglowej stanowiącej własność Miasta Jastrzębie Zdrój na rzecz użytkownika wieczystego,
19. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Jastrzębie Zdrój, położonej przy ul. Klubowej,
20. uchylenia uchwały Rady Miasta XXXV/490/2008 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ul. Arki Bożka stanowiącej własność Miasta Jastrzębie Zdrój na rzecz użytkownika wieczystego,
21. zmian w składach Komisji Rady Miasta,
22.  nadania Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 w Zespole Szkół nr 7 w Jastrzębiu Zdroju imienia Zesłańców Sybiru,
23. udzielenia pożyczki dla Klubu Rekreacyjno-Sportowego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej ‚Diament’
24. zmieniająca załącznik do uchwały w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Sesji Rady Miasta na II półrocze 2009 roku