Z końcem grudnia 2009 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaprzestanie wydawania i potwierdzania papierowych legitymacji ubezpieczeniowych. Od 1 stycznia 2010 r. prawo do świadczeń z opieki zdrowotnej potwierdzać będą inne dokumenty określone przez Narodowy Fundusz Zdrowia

Rezygnujemy z wydawania legitymacji, bo nie są już potrzebne– wyjaśnia Mirosława Boryczka, członek zarządu ZUS ds. ekonomiczno- finansowych.

Informacje umożliwiające stwierdzenie czy dany pacjent jest objęty ubezpieczeniem ZUS przekazuje do Narodowego Funduszu Zdrowia w formie elektronicznej. Raz w tygodniu przekazywane są deklaracje zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz deklaracje wyrejestrowania z ubezpieczenia. Raz w miesiącu NFZ otrzymuje pliki zawierające informacje o należnych i opłaconych składkach.

– Dane, które przekazujemy do NFZ są wystarczające do ustalenia prawa do korzystania ze świadczeń zdrowotnych. Nie ma potrzeby, by dublować je na papierze – tłumaczy Mirosława Boryczka.

Dla ubezpieczonych (pacjentów) zaprzestanie przez ZUS wydawania i potwierdzania legitymacji ubezpieczeniowych nie powinna mieć żadnego wpływu na możliwość korzystania z opieki zdrowotnej na dotychczasowych zasadach. Dowodem ubezpieczenia są inne dokumenty określone przez Narodowy Fundusz Zdrowia, w szczególności dokumenty potwierdzające opłacanie składek.

Jedną z form takiego potwierdzenia jest druk ZUS RMUA, czyli informacja o miesięcznej kwocie składek przekazywana ubezpieczonym przez płatników (każdy pracodawca ma obowiązek wystawiania swoim pracownikom takiego dokumentu co miesiąc). W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą potwierdzeniem ubezpieczenia jest druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz dowód opłacenia składek.

Szczegółowe informacje o zasadach potwierdzania prawa do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego można znaleźć na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia: www.nfz.gov.pl.

 

       inf. nadesłana przez O/ZUS w Rybniku