O wpływie sytuacji Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA na funkcjonowanie naszego miasta dyskutowano podczas drugiej części sesji Rady Miasta, która odbyła się 26 listopada w sali 129A Urzędu Miasta. W czasie posiedzenia prezydent miasta Marian Janecki zapoznał też radnych z projektem budżetu.

W punkcie sprawy bieżące podjęto uchwały w sprawach:

– zmian budżetu Miasta Jastrzębie Zdrój na 2009 rok,
– określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przewidziane dla Miasta Jastrzębie Zdrój na rok 2009,
– przyjęcia ‚Lokalnego Programu Działania na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Jastrzębiu Zdroju na lata 2009-2013’,
– ‚Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010’,
– zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu Zdroju,
– współpracy miasta Jastrzębie Zdrój (Rzeczpospolita Polska) z miastem Mahmutlar (Republika Turcji),
– przejęcia na własność Miasta Jastrzębie Zdrój porzuconych pojazdów (1),
– przejęcia na własność Miasta Jastrzębie Zdrój porzuconych pojazdów (2),
– wyrażenia zgody na nabycie do zasobu gminnego Miasta Jastrzębie Zdrój od osoby fizycznej prawa własności nieruchomości gruntowych przyległych do nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod budowę pasa drogowego przy ul. Stodoły,
– zmiany uchwały Rady Miejskiej w Jastrzębiu Zdroju Nr XIV/165/91 z dnia 29 kwietnia 1991 roku w sprawie przystąpienia do Związków Międzygminnych Komunalnych,
– zatwierdzenia wybranych kandydatów na radnych Młodzieżowej Rady Miasta,
– wykonywania zadań publicznych z zakresu administracji rządowej, dotyczących przyjmowania wniosków o wydanie paszportów,
– przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn. ‚Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości’ w ramach poddziałania 7.2.2. ‚Wsparcie ekonomii społecznej’ Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
– wyrażenia zgody na przystąpienie przez Urząd Miasta/Zespół Szkół Specjalnych nr 10 im. ks. Prof. J. Tischnera w Jastrzębiu Zdroju do projektu pod nazwą ‚Jesteśmy tacy sami – wieloprofilowa stymulacja osób niepełnosprawnych’ w ramach działania 9.1. ‚Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych’, Priorytety IX ‚Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie’, Proigramu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Z porządku obrad zdjęto uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/155/2007 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 13 września 2007 r. w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy na lata 2008 – 2012.