Przyszłoroczny budżet miasta będzie wiodącym punktem obrad najbliższej sesji Rady Miasta. Posiedzenie odbędzie się w czwartek, 17 grudnia o godzinie 9.00.

Porządek obrad:
1. Otwarcie L Sesji zwyczajnej Rady Miasta, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XLIX Sesji Rady Miasta.
3. Wybór Komisji uchwał i wniosków.
4. Zgłaszanie interpelacji.
5. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta.
6. Informacja Prezydenta Miasta.
7. Budżet Miasta Jastrzębie Zdrój na 2010 rok
– wystąpienie Prezydenta Miasta
– opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej
– koreferat Komisji Skarbu
– wystąpienia klubów radnych
– dyskusja
– podjęcie uchwały

8. Podjęcie uchwał w sprawach bieżących zgodnie z wykazem.
9. Zatwierdzenie wniosków Komisji Rady Miasta.
10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w zakresie wykorzystania dodatków mieszkaniowych za I półrocze 2009 roku.
11. Wolne głosy i wnioski.
12. Zakończenie obrad Sesji.