W Szkole Podstawowej nr 10 w sali lekcyjnej klasy II a zostały zorganizowane Dziecięce Ośrodki Zainteresowań. Powstały one w ramach unijnego projektu ‚Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy’, finansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny i budżet państwa.

Istotą projektu jest wielokierunkowe wspieranie rozwoju umysłowego, emocjonalnego, społecznego, fizycznego i motorycznego uczniów rozpoczynających naukę szkolną poprzez praktyczne działania dzieci pod kierunkiem nauczyciela. Projekt stwarza warunki wszechstronnego rozwoju dziecka, jego kreatywności, ciekawości poznawczej i otwartości na wiedzę. Jest on oparty na koncepcji inteligencji wielorakich Howarda Gardnera, w myśl której ‚każde dziecko jest zdolne’ – mówi Anna Zielińska, która realizuje projekt.

W SP 10 w sali lekcyjnej klasy II a zostały zorganizowane Dziecięce Ośrodki Zainteresowań. Powstały one na bazie zestawu środków dydaktycznych, służących rozwijaniu zainteresowań u dzieci. Celowo dobrane środki stymulują rozwój dziecka. Pierwszy ośrodek sprzyja rozwijaniu inteligencji językowej, interpersonalnej i intrapersonalnej. Są tam zgromadzone środki dydaktyczne, które pobudzają do wypowiedzi ustnych i sprzyjają nabywaniu umiejętności czytania i pisania.

W drugim Ośrodku Zainteresowań zgromadzone środki sprzyjają rozwijaniu inteligencji wizualno-przestrzennej, muzycznej i ruchowej. Te środki rozwijają zainteresowania, wyzwalają twórcze zdolności uczniów, służą wzmacnianiu pewności siebie i wyzwalają motywację do uczenia się – wyjaśnia Anna Zielińska.

Trzeci Ośrodek Zainteresowań sprzyja rozwojowi wszystkich inteligencji, a szczególnie inteligencji matematyczno-logicznej, przyrodniczej i interpersonalnej. Uczniowie korzystają ze specjalnie dobranego na potrzeby projektu zestawu środków dydaktycznych podczas udziału w zajęciach pozalekcyjnych w wymiarze 4 godzin tygodniowo.

Dzieci bardzo chętnie uczestniczą w tych zajęciach. Bawiąc się wspaniałymi zabawkami, zdobywają wiedzą, wiadomości i umiejętności – podkreśla pani Zielińska.

Obecnie projekt realizowany jest w klasie II a, natomiast w następnych latach będzie prowadzony w dwóch kolejnych klasach pierwszych. Przedsięwzięcie wspiera dyrekcja placówki, która dokłada wszelkich starań, aby działania tego typu były podejmowane w szkole. W ramach projektu, którego realizacja zakończy się w grudniu 2011 roku, szkoła otrzymała środki dydaktyczne wartości 8 tys. zł. Projektodawcą jest Grupa Edukacyjna SA, a instytucją pośredniczącą Ministerstwo Edukacji Narodowej.