Rada Miasta uchwaliła budżet na nadchodzący rok. Za jego przyjęciem głosowało 18 radnych, a 3 było przeciw.

Dochody budżetu zaplanowano w wysokości ponad 298 mln zł, zaś wydatki w wysokości ponad 367 mln. zł. Ponieważ dochody nie równoważą wydatków, pojawia się deficyt budżetowy w wysokości prawie 69 mln. zł. Źródłem jego pokrycia będą wolne środki na rachunku bankowym, wynikające z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych, nadwyżka z lat ubiegłych oraz kredyt. Powodem powstanie deficytu są planowane inwestycje.
Przyjęcie budżetu poprzedziło wystąpienie prezydenta miasta, odczytanie opinii Komisji Skarbu oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej o budżecie, a także wystąpienia klubowe i dyskusja, w której wzięli udział indywidualni radni.

Ponadto radni podjęli szereg uchwał w sprawach:
1. zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków na 2010 rok gminnego i powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
2. zmian budżetu Miasta Jastrzębie Zdrój na 2009 rok,
3. określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przewidziane dla Miasta Jastrzębie Zdrój,
4. ustalenia źródeł dochodów własnych, ich przeznaczenia oraz wskazania jednostek budżetowych, które utworzą rachunki dochodów własnych,
5. przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2010 rok,
6. przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2010 rok,
7. wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu miasta Jastrzębie Zdrój na płytach CD i plakatach,
8. nadania Statutu Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Jastrzębiu Zdroju,
9. wyrażenia zgody na oddanie w nieodpłatne użytkowanie Miejskiej Bibliotece Publicznej nieruchomości gminnych położonych przy ulicy Wielkopolskiej 1a i ulicy Witczaka 3a w Jastrzębiu Zdroju, zabudowanych budynkami wykorzystywanymi do jej działalności statutowej,
10. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Jastrzębie Zdrój,
11. uchwalenia ramowego planu pracy Sesji Rady Miasta na I półrocze 2010r.,
12. zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miasta na I półrocze 2010r.

Do porządku obrad wprowadzono także uchwały w sprawach:
1. poparcia protestu przeciwko drastycznym obniżeniom kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia na 2010 rok i nierównego traktowania pacjentów z Województwa Śląskiego,
2. wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2009 roku oraz ustalenia planu tych wydatków,
3. rozpatrzenia skargi p. Nikodema Sikory,
które również radni przyjęli.

Radni zapoznali się też ze sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w zakresie wykorzystania dodatków mieszkaniowych za I półrocze 2009 roku.
Ponadto po zakończeniu sesji odbyło się spotkanie opłatkowe, podczas którego radni, przedstawiciele Urzędu Miasta i miejskich jednostek organizacyjnych składali sobie życzenia z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku.

Spotkanie uświetnił występ Joanny Smajdor, półfinalistki programu Mam Talent!.