Podatnicy osiągający przychody opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych zobowiązani są w terminie do dnia 01.02.2010 roku złożyć zeznanie na druku PIT-28*.

Formularz zeznania PIT-28 przeznaczony jest dla podatników osiągających przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz osób fizycznych osiągających przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy lub innych umów o podobnych charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.

Do zeznania PIT-28, jeżeli występują określone okoliczności załącza się :
– załącznik PIT-28/A stanowiący informację o przychodach podatnika z działalności prowadzonej na własne nazwisko oraz z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze,
– załącznik PIT-28/B będący informacją o przychodach podatnika z działalności prowadzonej w formie spółki (spółek) osób fizycznych,
– załącznik PIT/O dotyczący informacji o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku w roku podatkowym (podatnikom ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych nie przysługuje ulga z tytułu wychowywania dzieci),
– załącznik PIT/D informujący o odliczeniach wydatków mieszkaniowych w roku podatkowym.
  Podatnicy, którzy po raz pierwszy dokonują odliczeń z tytułu spłaty odsetek od  kredytu (pożyczki) mieszkaniowego, wraz z załącznikiem PIT/D składają  oświadczenie PIT-2K.

Podatnicy składający zeznania PIT-28 mogą złożyć wniosek o przekazanie 1 % podatku należnego na rzecz jednej organizacji pożytku publicznego (OPP). W tym celu należy wypełnić poz. 129, 130, 131 zeznania PIT-28, podając nazwę organizacji pożytku publicznego (OPP), numer Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) oraz kwotę, którą podatnik chce przekazać. Wnioskowana kwota nie może przekroczyć 1 % ryczałtu wynikającego z zeznania podatkowego w terminie określonym dla jego złożenia albo z korekty tego zeznania, jeżeli została dokonana w ciągu 2 miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego. Warunkiem przekazania kwoty 1 % podatku jest zapłata w pełnej wysokości podatku należnego stanowiącego podstawę obliczenia kwoty, która ma być przekazana na rzecz wskazanej organizacji, nie później niż w terminie dwóch miesięcy od upływu terminu do złożenia zeznania podatkowego.

Przekazanie kwoty w wysokości nieprzekraczającej 1 % podatku należnego wynikającego z zeznania, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół, po pomniejszeniu o koszty przelewu bankowego, dokona na rachunek bankowy organizacji, naczelnik urzędu skarbowego właściwy miejscowo dla złożenia zeznania podatkowego, w kwietniu lub w maju roku podatkowego, w którym składane jest zeznanie.

Naczelnik Urzędu Skarbowego, po wyrażeniu przez podatnika zgody poprzez zaznaczenie w zeznaniu podatkowym lub korekcie zeznania poz. 134, przekazuje organizacji pożytku publicznego w formie pisemnej imię, nazwisko i adres podatnika oraz wysokość kwoty 1 % podatku przekazanej na rzecz tej organizacji.

W przypadku, gdy  organizacja pożytku publicznego nie podała, zgodnie z art. 27a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub błędnie podała numer rachunku bankowego, naczelnik urzędu skarbowego odstępuje od przekazania 1 % podatku na rzecz tej organizacji.

Druki zeznań podatkowych i załączników dostępne są w siedzibach urzędów skarbowych. W naszym urzędzie można je pobrać na sali obsługi podatnika, usytuowanej na parterze budynku Nr 1. Obowiązujące wzory formularzy podatkowych dostępne są również na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pod adresem:

www.mf.gov.pl

*Z uwagi na to, iż ustawowy termin do złożenia zeznania tj. dzień 31 stycznia przypada w niedzielę, ostatecznym terminem do złożenia zeznania PIT-28 za 2009 rok jest dzień 01.02.2010 r.

        Naczelnik Urzędu Skarbowego
        w Jastrzębiu Zdroju