Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 7 stycznia ogłosiła nabór do projektu ‚Biznesklasa’, przeznaczonego dla osób zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą.

O wsparcie w ramach projektu mogą ubiegać się osoby fizyczne spełniające łącznie podane poniżej warunki:
‚ mieszkańcy woj. śląskiego (w rozumieniu kodeksu cywilnego), zamierzający podjąć działalność gospodarczą na terenie woj. Śląskiego
‚  ukończyły 18 rok życia i nie były karane za przestępstwa skarbowe oraz korzystają w pełni z praw publicznych i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych
‚  nie posiadały zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 1 roku przed przystąpieniem do projektu
‚ nie pozostają w stosunku pracy lub innym (umowa cywilnoprawna) z Beneficjentem lub wykonawcą w ramach projektu
‚  nie uczestniczą w innym projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Działania 6.2 PO KL
‚ charakter planowanej działalności gospodarczej nie będzie dotyczyć sektorów wykluczonych ze wsparcia de minimis, zgodnie Rozporządzeniem MRR z dn. 6 maja 2008 w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach PO KL

Wsparciem objętych zostanie 40 osób, w edycjach po 20 osób.

W ramach projektu oferowane będą:
‚ Usługi doradczo-szkoleniowe: szkolenia podstawowe w zakresie podstaw zakładania własnej działalności (96h), szkolenia fakultatywne (max. 24h), opieka doradcy indywidualnego (przez cały okres trwania projektu)
‚ Doradztwo indywidualne (ok. 10h na osobę)
‚ Przekazywanie wsparcia pomostowego
‚ Przekazywanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości

Na zakończenie szkoleń będzie przeprowadzony praktyczny sprawdzian umiejętności.
Dokumenty powinny być wypełnione komputerowo, parafowane oraz podpisane przez kandydata w oznaczonych miejscach (kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem).
 
Komplet dokumentów aplikacyjnych w zamkniętej kopercie opisanej zgodnie z obowiązującymi zasadami przesyłania korespondencji, (przykład oznaczenia koperty) z dopiskiem: ‚Wniosek aplikacyjny do projektu ‚Biznesklasa’. NIE OTWIERAĆ’ należy przesłać na adres GARR S.A. :

Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Powstańców 17, 40-039 Katowice lub złożyć osobiście w siedzibie GARR S.A.: ul. Powstańców 17, 40-039 Katowice, pok.202, od poniedziałku do piątku, godz. 9.00 – 15.00

Termin dostarczania dokumentów upływa z dniem 22 stycznia 2010r. godz. 12.00
Decyduje data wpływu przesyłki do GARR S.A. Zgłoszenia, które wpłyną po ustalonym terminie rekrutacji nie będą rozpatrywane.

Drugim etapem rekrutacji będą rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi osobami, które przesłały dokumenty aplikacyjne. Szczegółowe informacje dotyczące naboru do projektu, procesu rekrutacji i selekcji, znajdują się w Regulaminie projektu.

Dokumenty aplikacyjne oraz regulamin dotacji dostępne na stronie www.biznesklasa.garr.pl

Kontakt do Biura projektu
Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego, ul. Powstańców 17, 40-039 Katowice,
IV piętro Tel. 32 728 59 51, 32 728 59 68