Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych-Pion Ochrony przypomina, że obowiązuje Rozporządzenie Porządkowe Wojewody Śląskiego z 17 listopada 2009 r. w sprawie obowiązku usuwania śniegu i lodu z obiektów budowlanych.

W/w rozporządzenie zawiera m.in. następujące informacje:

w § 1:

1. W przypadku przekroczenia grubości pokrywy śnieżnej, wynikającej z normatywów obliczeniowych dla danej strefy klimatycznej, zobowiązuje się właścicieli, zarządców i administratorów obiektów budowlanych o powierzchni dachów powyżej 1000 m2 zwanym dalej ‚obiektem’ do usunięcia zalegającej na dachach warstwy śniegu i lodu.
2. Od obowiązku. o którym mowa w ust. 1, można odstąpić w przypadku posiadania aktualnej oceny technicznej, wykonanej przez osobę dysponującą odpowiednimi uprawnieniami w branży konstrukcyjno-budowlanej, dopuszczającej obciążenie dachu wyższe od normatywnego. W tym przypadku odśnieżanie należy prowadzić po  przekroczeniu ciężaru śniegu lub lodu określonych w tej ocenie.

w § 2

Zobowiązuje się właścicieli, zarządców i administratorów obiektów do monitorowania pokrywy śnieżnej lub lodowej na dachach, balkonach lub innych elementach obiektów budowlanych. W przypadku wystąpienia lokalnych nagromadzeń śniegu lub lodu, a także sopli i nawisów mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa obiektu lub przebywających w pobliżu ludzi, należy podjąć działania określone w § 1 ust. 1.

w § 5

Kontrolę przestrzegania przepisów niniejszego rozporządzenia powierza się Policji, Państwowej Straży Pożarnej , Straży Miejskiej i Nadzorowi Budowlanemu.