Wszystkie emerytury, renty i inne świadczenia z ubezpieczeń społecznych od marca będą wyższe. ZUS jak co roku przygotowuje się do waloryzacji świadczeń. Komu przysługuje podwyżka i na jakich zasadach – krótko w pytaniach i odpowiedziach.

Od 1 marca ZUS rozpoczyna akcję waloryzowania świadczeń. To dobra wiadomość dla emerytów i rencistów?
Tak, to bardzo dobra i miła wiadomość. Waloryzacja przeprowadzana jest co roku od 1 marca. Ponadto wskaźnik waloryzacji, od którego uzależniona jest podwyżka, uwzględnia oprócz średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym również co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia.
Zwiększenie tego wskaźnika podlega corocznie negocjacjom w Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych. W razie nieuzgodnienia zwiększenia wskaźnika na forum Komisji, jego wysokość określana jest  rozporządzeniem Rady Ministrów.

O ile wzrosną w tym roku emerytury i renty?
Dokładnie jeszcze nie wiadomo. Świadczenia podwyższa się o wskaźnik ogłaszany w lutym przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Ale można powiedzieć w przybliżeniu, że podwyżka wyniesie około 4 proc., bo tyle zapisano w ustawie budżetowej na ten rok.

Jakie świadczenia będą podwyższone?
Waloryzacja dotyczy świadczeń przyznanych do końca lutego 2010 r. Podwyżka obejmie więc wszystkie świadczenia wypłacane przez ZUS: emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne oraz dodatki do tych świadczeń np. dodatek pielęgnacyjny czy dodatek dla sierot zupełnych. Zwaloryzowane zostaną także świadczenia i zasiłki przedemerytalne, renta socjalna oraz inne świadczenia pieniężne przysługujące na podstawie odrębnych przepisów np. świadczenie pieniężne dla osób deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR.

Czy aby otrzymać wyższe świadczenie trzeba składać wniosek do ZUS?
Nie, nie trzeba składać żadnych wniosków. W terminach płatności wypłat świadczeń wszyscy zainteresowani otrzymają decyzję waloryzacyjną. W decyzji zawarta jest informacja o wskaźniku waloryzacji, według którego zwaloryzowano dane świadczenie. Decyzje te wydawane są z urzędu.

A jeżeli świadczeniobiorca nie będzie zgadzał się z wyliczoną podwyżką?
Od każdej decyzji Zakładu można się odwołać, również od decyzji waloryzacyjnej. Osoba zainteresowana ma prawo wnieść odwołanie, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji, do okręgowego sądu pracy i ubezpieczeń społecznych. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu rentowego, który wydał decyzję.

Jaka jest różnica między waloryzacją a rewaloryzacją ?
Rewaloryzacja – czyli odnowienie – jest to w systemie emerytalnym przeliczenie całego lub części portfela świadczeń według nowych jednolitych zasad. Ostatnio z całkowitą rewaloryzacją mieliśmy do czynienia w 1991 roku. Natomiast waloryzacja emerytur i rent to nic innego jak urealnienie wysokości świadczeń, czyli zachowanie ich dotychczasowej siły nabywczej.

Beata Kopczyska
rzecznik prasowy O/ZUS w Rybniku