Zarząd Województwa Śląskiego dokonał wyboru do dofinansowania projektu pn.: ‚Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 – ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie – ETAP II’.  Decyzja w tej sprawie zapadła 7 stycznia.

Przedmiotem zadania jest budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od ulicy Rybnickiej (rejon ul. Stodoły) w Jastrzębiu Zdroju do ulicy Wodzisławskiej w gminie Mszana. Etap II obejmuje budowę drogi na odcinku ok. 5,21 km. Droga Główna Południowa będzie stanowić element układu komunikacyjnego Jastrzębia Zdroju i ma na celu skanalizowanie ruchu tranzytowego poza rejony zabudowy mieszkaniowej. Inwestycja przebiega poza terenem zwartej zabudowy.

Projekt będzie współfinansowany ze źródeł EFRR (RPO WSL 2007-2013) w wysokości 47,49% kosztów kwalifikowanych, tj. w kwocie 77 051 220,21 PLN przy koszcie całkowitym 166 315 029,15 PLN. Pozostałe środki stanowić będą: wkład własny miasta Jastrzębie Zdrój i dotacja Województwa Śląskiego w wysokości 27,5 mln zł.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego przygotowuje obecnie umowę o dofinansowanie, natomiast miasto jest na etapie przygotowywania wniosku o pozwolenie na budowę.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl