Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną mieszkańców Ruptawy wniesioną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 10 sierpnia 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Ruptawy oznaczonej symbolem R 87 obejmującego teren położony pomiędzy ulicami: Cieszyńską, Libowiec, Świerczewskiego a granicą administracyjną miasta.

Rozprawa przed NSA w Warszawie odbyła się 25 stycznia. Wyrok jest prawomocny. Oznacza to, że plan miejscowy dotyczący opisanego wyżej terenu pozostaje w obiegu prawnym jako prawo miejscowe.
Przypomnijmy, że pod koniec 2008 roku mieszkańcy miasta wnieśli skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach. Sprzeciw mieszkańców spowodowały zapisy uchwały dotyczące planowanej na tym terenie eksploatacji górniczej.

Skargi dotyczyły trzech następujących kwestii:
-uchybień proceduralnych w opracowywaniu planu miejscowego,
– zarzutów do czterech radnych Rady Miasta z Ruptawy dotyczących niedoinformowania społeczności lokalnej o planie miejscowym i możliwej eksploatacji węgla kamiennego,
-zarzutów do sześciu radnych Rady Miasta będących pracownikami Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. o udział w głosowaniu nad uchwaleniem planu miejscowego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny wyrokiem z 10 sierpnia 2009 roku stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały w części, a w pozostałym zakresie skargę mieszkańców oddalił.

Uchylenie w części pozostawało jednak bez merytorycznego znaczenia dla całej uchwały. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach zajął stanowisko, że plan miejscowy powinien obrazować jedynie teren pod planowany  szyb oraz pokazywać granice udokumentowanego złoża kopaliny. Zakwestionował natomiast te fragmenty części opisowej i graficznej, które obrazowały projektowany teren i obszar górniczy.

Organem uprawnionym do określenia nowego terenu i obszaru górniczego jest Minister Środowiska i tylko taki teren oraz obszar górniczy jako już wyznaczony koncesją podlega przedstawieniu w planie miejscowym.