Kilkanaście projektów uchwał rozpatrywali jastrzębscy radni podczas LI sesji zwyczajnej, która odbyła się 28 stycznia.

Ponadto Rada Miasta zapoznała się ze sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej, dotyczącym przeprowadzonej kontroli rozliczenia inwestycji boiska sportowego ‚Orlik’. Wysłuchała też sprawozdań z działalności Komisji Rady Miasta za 2009 r.: Rewizyjnej, Skarbu oraz Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządu Terytorialnego.

Podczas sesji podjęto uchwały w sprawach:

1. szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych miasta Jastrzębie Zdrój, mających charakter cywilnoprawny,
2. zasad i trybu udzielania dotacji dla osób fizycznych ze środków budżetu pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska,
3. zmiany Uchwały Nr XLVIII/602/2009 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 22 października 2009 r. w sprawie ustalenia źródeł dochodów własnych, ich przeznaczenia oraz wskazania jednostek budżetowych, które utworzą rachunki dochodów własnych,
4. określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Jastrzębie Zdrój oraz warunków i sposobu ich przyznawania,
5. nadania Statutu Zespołowi Ognisk Wychowawczych w Jastrzębiu Zdroju,
6. rozpatrzenia skargi,
7. rozpatrzenia skargi,
8. przeprowadzenia konsultacji w sprawie zmiany nazwy Osiedla ‚Pszczyńska’ na Osiedle ‚Jastrzębie Górne i Dolne’,
9. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Jastrzębie Zdrój,
10. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Jastrzębie Zdrój,
11. wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości od osoby fizycznej prawa własności nieruchomości gruntowej,
12. pozytywnego zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach w sprawie likwidacji Samodzielnego  Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. Dr B. Hagera w Tarnowskich Górach,
13. zmieniająca Uchwałę Nr XLIV/913/2006 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu przyznawania wyróżnień i nagród, rodzajów wyróżnień i nagród oraz wysokości nagród pieniężnych za wysokie wyniki sportowe w sporcie kwalifikowanym, zmienioną Uchwałą Nr XII/141/2007 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 28 czerwca 2007 w tej samej sprawie,
14. zmieniająca Uchwałę Nr XIX/203/2007 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie warunków oraz trybu przyznawania nagród pieniężnych oraz wysokości nagród pieniężnych dla trenerów zasłużonych w osiąganiu wysokich wyników w sporcie kwalifikowanym, zmienioną Uchwałą Nr XXII/289/2008 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 31 stycznia 2008 w tej samej sprawie.