28 stycznia Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził listę 395 stypendystów II edycji  projektu systemowego pt. ‚Nauka drogą do sukcesu na Śląsku’ w ramach Poddziałania 9.1.3 ‚Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych’ Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Śląskim na rok szkolny 2009/2010.

Wszystkim uczniom jastrzębskich placówek oświatowych, którzy złożyli wniosek o przyznanie stypendium zostało przyznane dofinansowanie w kwocie 600 złotych miesięcznie.