‚Jastrzębie Zdrój  –  miasto otwarte na fundusze pomocowe’ – taki tytuł nosi prezentacja multimedialna, wydana przez Urząd Miasta. Prezentacja przedstawia wybrane projekty zrealizowane i realizowane przez Urząd Miasta oraz podległe mu jednostki organizacyjne.

Płyta zawiera informacje m.in. o projektach infrastrukturalnych, szkoleniowych, kulturalnych, edukacyjnych, a także o projektach wymiany młodzieży. Zaprezentowane projekty uzyskały wsparcie środków unijnych przedakcesyjnych i strukturalnych oraz krajowych.

Prezentacja jest odpowiedzią na pojawiające się pytania, dotyczące realizowanych w mieście projektów. Oprócz projektów wspartych środkami unijnymi i krajowymi, zawiera m.in. informacje o mieście i jego miastach partnerskich, wskazuje źródła informacji o funduszach pomocowych, a także przedstawia procedurę pozyskiwania środków pomocowych przez miasto.