Prosimy o zapoznanie się z informacją dotyczącą udzielania dofinansowania dla osób fizycznych ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Jastrzębiu Zdroju.

Prezydent Miasta Jastrzębie Zdrój informuje mieszkańców:

W związku z tym, że Sejm RP zmienił ustawę Prawo ochrony środowiska, z dniem 1 stycznia 2010 roku został zlikwidowany Gminny i Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ze środków którego do tej pory były dofinansowywane zadania proekologiczne realizowane przez osoby fizyczne, tj.: zakup kotłów co., kolektorów słonecznych, przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej, przydomowych oczyszczalni ścieków, itp.

Dlatego częściowy zwrot kosztów, poniesionych na realizację powyższych zadań, na podstawie dotychczasowych przepisów, będzie możliwy jedynie w przypadku złożenia kompletnego wniosku w nieprzekraczalnym terminie – do końca lutego 2010 roku. Wnioski złożone po w/w terminie, na zadania już zrealizowane, nie będą rozpatrzone i nie zostaną udzielone dofinansowania.

Jeżeli na mocy zmienionych przepisów ustawowych będzie możliwe dalsze wspieranie realizacji zadań proekologicznych przez osoby fizyczne, informacja taka zostanie mieszkańcom przekazana.