Prezydent Miasta Jastrzębie Zdrój ogłasza otwarty konkurs ofert na zadania publiczne miasta w zakresie ochrony i promocji zdrowia na 2010 rok.

W konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prawne jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku państwa do kościoła katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane działające w obszarze ochrony i promocji zdrowia.

Szczegółowe informacje

;