W związku z realizacją projektu pn. ‚Szerokopasmowy dostęp do Internetu dla Miasta Jastrzębie Zdrój’ w siedzibie Urzędu Miasta odbyło się spotkanie informacyjne mające na celu zapoznanie mieszkańców Jastrzębia Zdroju z założeniami technicznymi oraz organizacyjnymi projektowanej infrastruktury szerokopasmowej.

Spotkanie przeprowadzili przedstawiciele firmy Nizielski & Borys Consulting Sp. z o.o. z Katowic, autorzy Studium Wykonalności dla jastrzębskiego projektu oraz ‚Studium Rozwoju Sieci Szerokopasmowych w województwie śląskim’, dokumentu który wyznacza kierunki rozwoju sieci szerokopasmowej i wskazuje rozwiązania technologiczne.

Organizacja konsultacji społecznych w tym zakresie wynika z wytycznych Komisji Europejskiej w zakresie realizacji projektów szerokopasmowych, a także z wytycznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego do studiów wykonalności sieci szerokopasmowych.

 

Przypomnijmy. W 2007 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 zabezpieczono pulę środków na priorytetowe projekty miast wchodzących w poszczególne subregiony województwa śląskiego. Na potrzeby opracowania Programu Rozwoju Subregionu Zachodniego (PRSZ) przeprowadzono wówczas szereg konsultacji, dotyczących propozycji projektów poszczególnych miast naszego subregionu, dokonano podziału przypadających na subregion zachodni środków i zatwierdzono ostatecznie zgłoszone projekty. Na liście zatwierdzonych projektów znalazło się pięć projektów Jastrzębia Zdroju, w tym m.in. projekt pn. ‚Szerokopasmowy dostęp do Internetu dla Miasta Jastrzębie Zdrój’. Każdy projekt wpisany w PRSZ zapewnione ma środki na jego realizację, czyli nie startuje w drodze konkursowej o dofinansowanie, musi być jednak przygotowany zgodnie z wytycznymi RPO, jak każdy inny projekt konkursowy. W związku z tym, na potrzeby realizacji niniejszego projektu przygotowywano niezbędne załączniki do wniosku aplikacyjnego. Jednym z nich jest studium wykonalności, które zlecono firmie Nizielski & Borys Consulting Usługi Doradcze z Katowic. Firma ta posiada bardzo duże doświadczenie w tym zakresie o czym świadczy fakt, że została także wybrana do opracowania dokumentu określającego kierunki rozwoju sieci szerokopasmowych w województwie śląskim, na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Firma Nizielski & Borys Consulting w ramach podpisanej z miastem umowy wykonała studium wykonalności, przeprowadza konsultacje społeczne projektu oraz dokonuje wszelkich aktualizacji dokumentu (związanych z wprowadzaniem nowych wytycznych przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego) do momentu złożenia jego wersji ostatecznej.