Prezydent Miasta ogłasza otwarty konkurs na udzielenie dotacji z budżetu miasta na wsparcie realizacji zadania pn. ‚Organizacja uprawiania sportu kwalifikowanego’ w dyscyplinie piłka nożna mężczyzn.

O dotacje mogą ubiegać się kluby sportowe, które działają w formie stowarzyszenia, są zarejestrowane i prowadzą działalność na terenie Polski oraz mają swoją siedzibę w Jastrzębiu Zdroju, prowadzą działalność nie nastawioną na osiąganie zysków i nie rozdzielają wypracowanych dochodów pomiędzy swoich członków, wykazują doświadczenie i umiejętności w realizacji działań, których dotyczy składany przez nie wniosek oraz nie zalegają z płatnościami na rzecz Miasta Jastrzębie Zdrój, Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2010 r.

>> Szczegółowe informacje <<