1 marca w Zespole Szkół Specjalnych nr 10 im. ks. prof. J. Tischnera rozpoczyna się realizacja projektu pod nazwą: ‚Jesteśmy tacy sami – wieloprofilowa stymulacja osób niepełnosprawnych’, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet IX, Działanie 9.1., Poddziałanie 9.1.2.

W marcu 2009 roku szkoła złożyła wniosek aplikacyjny o dofinansowanie na dodatkowe zajęcia terapeutyczne i pozalekcyjne dla uczniów i jako jedyna szkoła w mieście otrzymała dofinansowanie, zyskując w ocenie ekspertów niemal maksymalną ilość punktów.

‚Jesteśmy tacy sami …’ to projekt, który ma na celu wyrównanie szans edukacyjnych uczniów, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i pogłębianiu się niepełnosprawności, wyrównanie deficytów rozwojowych i społecznych, kształtowanie procesów motywacyjnych, emocjonalnych, poznawczych i społecznych oraz podniesienie kompetencji kluczowych, w tym komunikacyjnych, informatycznych i umiejętności uczenia się.
Projekt realizowany będzie przez okres 24 miesięcy, w formie dodatkowych zajęć dla uczniów w zakresie dogoterapii, hipoterapii, terapii biofeedback, terapii Tomatisa, zajęć ‚uczymy się uczyć’ z wykorzystaniem technologii informatycznej i komunikacyjnej.
Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie: www.zssnr10tischner.pl/projekt oraz w biurze projektu: Zespół Szkół Specjalnych nr 10 im. ks. prof. J. Tischnera, ul. Szkolna 1, 44-335 Jastrzębie Zdrój, tel/fax: 32 47 11 446