Akademia Górniczo – Hutnicza Wydział Energetyki i Paliw oraz Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Jastrzębiu Zdroju organizują w marcu i kwietniu szkolenie pt. ‚Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku’.

Zgłoszenia będą przyjmowane w ZOD AGH do 19 marca.

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników w zakresie wiedzy i umiejętności określania charakterystyki energetycznej obiektu i wydanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia niezbędnego do uzyskania uprawnień do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków.

Ukończenie szkolenia umożliwia: otrzymanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia przygotowującego do sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, przystąpienia do egzaminu państwowego, którego zdanie umożliwia uzyskanie uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej, podniesienie poziomu wiedzy w zakresie oceny energetycznej budynków.

Szkolenie skierowane jest głównie do absolwentów, którzy ukończyli, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, co najmniej studia magisterskie albo studia inżynierskie na kierunkach: architektura, budownictwo, inżynieria środowiska, energetyka lub pokrewnych.
Koszt szkolenia wynosi 1650 złotych.