Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę kasacyjną mieszkańców Ruptawy wniesioną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 10 sierpnia 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Ruptawy oznaczonej symbolem R 88 obejmującego teren położony pomiędzy ulicami: Prof. Ranoszka, Wyzwolenia, Cieszyńską a granicą administracyjną miasta. Rozprawa odbyła się 23 marca. Wyrok jest prawomocny. Oznacza to, że plan miejscowy dotyczący opisanego wyżej terenu pozostaje w obiegu prawnym jako prawo miejscowe.

Przypomnijmy, że pod koniec 2008 roku mieszkańcy miasta wnieśli skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach. Sprzeciw mieszkańców spowodowały zapisy uchwały dotyczące planowanej na tym terenie eksploatacji górniczej. Skargi dotyczyły trzech następujących kwestii:
-uchybień proceduralnych w opracowywaniu planu miejscowego,
– zarzutów do czterech radnych Rady Miasta z Ruptawy dotyczących niedoinformowania społeczności lokalnej o planie miejscowym i możliwej eksploatacji węgla kamiennego,
-zarzutów do sześciu radnych Rady Miasta będących pracownikami Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. o udział w głosowaniu nad uchwaleniem planu miejscowego.
Wojewódzki Sąd Administracyjny wyrokiem z 10 sierpnia 2009 roku stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały w części, a w pozostałym zakresie skargę mieszkańców oddalił.
 Uchylenie w części pozostawało jednak bez merytorycznego znaczenia dla całej uchwały. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach zajął stanowisko, że plan miejscowy powinien obrazować jedynie teren pod planowany  szyb oraz pokazywać granice udokumentowanego złoża kopaliny. Zakwestionował natomiast te fragmenty części opisowej i graficznej, które obrazowały projektowany teren i obszar górniczy. Organem uprawnionym do określenia nowego terenu i obszaru górniczego jest Minister Środowiska i tylko taki teren oraz obszar górniczy jako już wyznaczony koncesją podlega przedstawieniu w planie miejscowym.