Opieka społeczna i zdrowotna oraz sytuacja ludzi starszych w mieście była wiodącym tematem 53. sesji zwyczajnej Rady Miasta Jastrzębie Zdrój, która odbyła się 25 marca. Zanim jednak radni przystąpili do obrad złożono podziękowania sierżantowi Robertowi Bobryk. Funkcjonariusz KMP w Jastrzębiu Zdroju, będąc po służbie nie zawahał się i podjął interwencję, gdy trzech mężczyzn włamywało się do samochodu. Został wówczas dotkliwie pobity.

Informacje o podmiotach świadczących usługi zdrowotne, a także o działalności żłobka, Domu Nauki i Rehabilitacji, Domu Opieki Społecznej i Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawił radnym zastępca prezydenta miasta Franciszek Piksa. Po wystąpieniach zaproszonych gości oraz dyskusji radni przeszli do spraw bieżących.

W tym punkcie obrad z wnioskiem o odwołanie przewodniczącej Rady Miasta Aliny Chojeckiej i zmianę porządku obrad wystąpił w imieniu 13 radnych radny Tadeusz Sławik. W efekcie zaproponowanych zmian Rada Miasta przegłosowała odwołanie dotychczasowej przewodniczącej i powołała nowego przewodniczącego, którym został radny Grzegorz Matusiak.

Następnie radni podjęli uchwały w sprawach:
1. zmian budżetu Miasta Jastrzębie Zdrój na 2010 rok,
2. zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków wybudowanych przed 1945 r., położonych przy ulicach znajdujących się na terenie historycznego układu miejskiego Miasta Jastrzębie Zdrój, w których dokonano remontu elewacji,
3. określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przewidziane dla Miasta Jastrzębie Zdrój na rok 2010,
4. przyjęcia ‚Programu Zdrowotnego dla Mieszkańców Miasta Jastrzębie Zdrój na rok 2010’,
5. ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Jastrzębie Zdrój,
6. założenia VI Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Jastrzębiu Zdroju, ul. Piastów 15,
7. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIX/525/2009 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania dodatków oraz szczegółowy sposób obliczania niektórych innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Jastrzębie Zdrój,
8. przyjęcia ‚Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących własnością bądź w użytkowaniu Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji SA w latach 2010 – 2015’,
9. zatwierdzenia ‚Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązującej na terenie Miasta Jastrzębie Zdrój, Gmin Mszana i Godów na okres od dnia 1.05.2010 r. do dnia 30.04.2011r.’
10. rozpatrzenia skargi Pana Andrzeja Felis,
Ponadto do porządku obrad zostały wniesione dwie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2010, które również radni przyjęli.
Następnie sprawozdanie ze swojej działalności przedstawiły komisje:  Gospodarki Przestrzennej, Gospodarki Komunalnej i Ekologii, Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Inwentaryzacyjna.