Prezydent Miasta Jastrzębie Zdrój zaprasza do składania ofert na wspieranie zadań publicznych w dziedzinie edukacji, których realizacja rozpoczyna się 1 lipca a zakończy przed 30 listopada 2010 roku.

Oferty mogą być składane przez organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, spółki akcyjne i spółki z ograniczona odpowiedzialnością.

Szkolenie powinno być realizowane poprzez organizację zajęć pozaszkolnych wspomagających rozwój i uzdolnienia dzieci i młodzieży: tj. zajęcia umuzykalniające, zajęcia plastyczne, zajęcia turystyczno-rekreacyjne, organizowanie konkursów tematycznych, festiwali, przeglądów wystaw, warsztatów, konferencji, seminariów, szkoleń oraz innych imprez, których organizacja może mieć istotne znaczenie dla wspomagania rozwoju i uzdolnień dzieci i młodzieży.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty w terminie do 24 maja 2010 roku w kancelarii Urzędu Miasta, bud.A pokój 020.

Szczegóły