Rada Miasta udzieliła prezydentowi Marianowi Janeckiemu absolutorium za wykonanie budżetu miasta w 2009 roku. Za przyjęciem uchwały głosowało 18 radnych, nikt nie był przeciw, a jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Sesja zwyczajna Rady Miasta, podczas której rozpatrywano uchwałę w spawie udzielenia prezydentowi absolutorium, odbyła się 29 kwietnia. Pozytywne opinie zarówno o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój sprawozdaniu z wykonania budżetu, jak i o wniosku komisji rewizyjnej w sprawie udzielenia prezydentowi absolutorium wydała Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach.

Dochody budżetu w 2009 roku wyniosły ponad 312,9 mln zł, a najważniejszym ich źródłem były tzw. dochody własne. Z kasy miasta wydano prawie 261,4 mln zł. Niestety miasto musiało dopłacić do zadań finansowanych z budżetu państwa 6,2 mln zł. Najwięcej, bo 4,1 mln zł, dołożył samorząd do subwencji oświatowej. 1,2 mln zł dopłacono do zadań z zakresu administracji państwowej, a 352 tys. zł do zadań z zakresu świadczeń rodzinnych. Ponieważ dochody przeważały nad wydatkami wynik budżetu 2009 roku był dodatni – 51,5 mln zł. Zadłużenie miasta wyniosło na koniec roku ponad 17,5 mln zł i było mniejsze od pierwotnie planowanego o 17 mln zł.

Swoją opinię na temat ubiegłorocznego budżetu wyrazili przedstawiciele poszczególnych klubów.
Klub Wspólnoty Samorządowej zagłosuje za udzieleniem prezydentowi miasta absolutorium za wykonanie budżetu – podkreślił Andrzej Kinasiewicz.
W imieniu klubu radnych Lewicy głos zabrał Sławomir Lis: – W tym wyborczym roku najważniejszy i decydujący głos będą mieli mieszkańcy. My swoją wolę wyrazimy w głosowaniu bez wymieniania dobrych i złych stron wykonania budżetu – wyjaśnił radny. Tadeusz Sławik powiedział, że mając na uwadze wszystkie najważniejsze liczby składające się na wykonanie budżetu, radni PiS będą głosować za udzieleniem absolutorium prezydentowi miasta Marianowi Janeckiemu. Następnie wypowiedział się Damian Gałuszka: – Klub radnych PO zagłosuje zgodnie z własnym sumieniem – zaznaczył radny.

Ostatecznie przy 18 głosach za i 1 wstrzymujących się Rada Miasta przyjęła uchwałę.

Chcę podziękować tym wszystkim, którzy zagłosowali za absolutorium. Szanuję również decyzję tego, kto się wstrzymał. Dziękuję też pracownikom urzędu i jednostek. Cel, który nam przyświeca jest taki, żeby naszym mieszańcom żyło się lepiej – podkreślił prezydent Janecki.

55. sesję zwyczajną Rady Miasta poprowadziła Alina Chojecka. Nadzór prawny wojewody wszczął bowiem postępowanie nadzorcze w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały z 25 marca w sprawie stwierdzenia odwołania przewodniczącej Rady Miasta, a co za tym idzie, stanowiska tego nie mógł zająć wybrany na jej miejsce Grzegorz Matusiak. W związku z tym, radny PiS Tadeusz Sławik, złożył wniosek formalny o zmianę porządku obrad i wprowadzenie uchwał w sprawach: unieważnienia odwołania przewodniczącego Rady oraz unieważnienia powołania przewodniczącego Rady.

Nastąpiły też zmiany na stanowisku wiceprzewodniczącego Rady. Miejsce Wojciecha Franka, który złożył rezygnację z pełnionej funkcji, zajął Andrzej Kinasiewicz.