Zespół Szkół nr 10 realizuje projekt  ‚Jesteśmy tacy sami – wieloprofilowa stymulacja osób niepełnosprawnych’.  Projekt ma na celu minimalizowanie zaburzeń uczniów z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. W pierwszym miesiącu projektu realizowane były zadania związane z organizacją działań. Od  kwietnia ruszyły natomiast zajęcia z dziećmi. Będą one trwały do końca stycznia 2012.  Dla dzieci przygotowano zajęcia: dogoterapii, hipoterapii, terapii Tomatisa, biofeedback oraz zajęcia z wykorzystaniem najnowszych technologii (komputery, kamera, aparat).
Na potrzeby projektu uruchomiono także stronę internetową, gdzie można znaleźć szczegółowe informacje o projekcie:

Jesteśmy tacy sami

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości edukacji. Całkowita wartość projektu to 716 715,00 złotych. 85% wartości projektu współfinansowana jest przez Unię Europejską , a 15% z Budżetu Państwa.