Przygotowany przez Powiatowy Urząd Pracy projekt pn. ‚Staż w naszym mieście’ został rekomendowany do realizacji. Podpisanie umowy na dofinansowanie projektu planowane jest na czerwiec tego roku.

 Po ocenie merytorycznej przeprowadzonej przez Urząd Marszałkowski  projekt zajął  5. miejsce na liście rankingowej z wynikiem 105pkt. Rekrutacja osób do projektu odbędzie się w sierpniu i wrześniu tego roku.

Celem projektu jest aktywizacja 30 kobiet bezrobotnych do 25 roku życia, mieszkanek miasta Jastrzębie Zdrój, poprzez zwiększenie ich motywacji do pracy i kwalifikacji zawodowych. W projekcie przewidziano m.in.: zajęcia motywacyjne z psychologiem,  zajęcia modułowe aktywność na rynku pracy, indywidualną pracę z opiekunem. Preferowanym sposobem kontaktu z potencjalnym pracodawcą, czyli firmą, w której będzie miał miejsce staż, jest kontakt osobisty poprzez wizytę u pracodawcy. Wizyty u pracodawców będą wspierane przez Indywidualnego Opiekuna Uczestniczki, służącego radą i pomocą. Wizyty u pracodawców mają na celu praktyczne wykorzystanie wiedzy i umiejętności zdobytych podczas wcześniejszych zajęć  oraz pozyskanie zgody firmy na odbycie w niej stażu. Inną drogą znalezienia stażu będzie skorzystanie z oferty Indywidualnego Opiekuna Uczestniczki, który zaproponuje staż u pracodawcy zainteresowanego przyjęciem bezrobotnej na staż. Przewidywana długość stażu to 6 miesięcy.

Projekt został rekomendowany do dofinansowania przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzi, Poddziałanie 7.2.1. ‚Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym’.