Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego przypomina właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie miasta Jastrzębie Zdrój o konieczności zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu w związku z wystąpieniem silnych wiatrów, intensywnych opadów oraz osuwisk ziemi.

KOMUNIKAT POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO

 W związku z intensywnymi opadami deszczu oraz lokalnymi podtopieniami, które miały miejsce w ostatnich dniach, przypominam właścicielom oraz zarządcom obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie Jastrzębia Zdroju o obowiązku wynikającym z artykułu 61 pkt 2 Prawa budowlanego ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z późniejszymi zmianami), zgodnie z którym właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

Biorąc powyższe pod uwagę apeluję o dokonywanie przez właścicieli lub zarządców obiektów budowlanych kontroli bezpiecznego użytkowania obiektu każdorazowo w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa powyżej, to jest silnych wiatrów, intensywnych opadów atmosferycznych, osuwisk ziemi czy powodzi, w wyniku których nastąpiło uszkodzenie obiektu lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwo mienia lub środowiska – zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo budowlane. Kontrole bezpiecznego użytkowania powinny przeprowadzać osoby posiadające stosowne uprawnienia budowlane bądź określone kwalifikacje.

Równocześnie przypominam, że zaniedbanie obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego, zgodnie z art. 91a ustawy Prawo budowlane podlega karze grzywny nie mniejszej niż 100 stawek dziennych (tj. od 1 tys. do 200 tys. złotych), karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
 dla miasta Jastrzębie Zdrój
inż. Wojciech Długosz