Sport w mieście był głównym tematem obrad sesji Rady Miasta, która odbyła się 27 maja w sali posiedzeń Rady. Zaproszenie na sesję przyjęli  prezesi jastrzębskich klubów sportowych, którzy  przedstawili informację  na temat sukcesów, ale również problemów, z jakimi boryka się sport w Jastrzębiu Zdroju. Dyskusję poprzedziły prezentacje przygotowane przez KS Jastrzębski Węgiel oraz Urząd Miasta.  Sesja tematyczna stała się także okazją do złożenia gratulacji wicemistrzom Polski – KS Jastrzębski Węgiel.  Podziękowania i wyrazy uznania przyjął od władz miasta  prezes klubu Zdzisław Grodecki.

Ponadto radni przyjęli uchwały w sprawie:
1. zmian budżetu Miasta Jastrzębie Zdrój na 2010 rok,
2. szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Jastrzębie Zdrój w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
3. udzielenia dotacji z budżetu Miasta Jastrzębie Zdrój z przeznaczeniem na realizowane w roku 2010 prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Miasta Jastrzębie Zdrój, nie stanowiących jego własności,
4. zmiany statutu Jastrzębskiego Zakładu Komunalnego w Jastrzębiu Zdroju stanowiącego załącznik do nr 1 do Uchwały Nr XLV/967/2006 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 7 września 2006 r. w sprawie nadania statutu Jastrzębskiemu Zakładowi Komunalnemu w Jastrzębiu Zdroju,
5. wyrażenia zgody na ustanowienie służebności oraz sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Miasta Jastrzębie Zdrój,
6. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Jastrzębie Zdrój z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej położonej przy ul. Sienkiewicza,
7. wyrażenia zgody na realizację projektu ‚Staż w naszym mieście’,

Podczas majowej sesji powróciła także sprawa odwołania radnej Aliny Chojeckiej ze stanowiska przewodniczącej Rady Miasta. Wniosek o odwołanie przewodniczącej i zmianę porządku obrad złożył radny Tadeusz Sławik. Ponieważ jednak w głosowaniu nie uzyskano wymaganej większości głosów, radna Alina Chojecka nadal będzie przewodniczyć jastrzębskiej Radzie Miasta. Z porządku obrad została zdjęta natomiast uchwała w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Zbigniewa Rutkowskiego. Ponieważ ordynacja wyborcza przewiduje przed podjęciem takiej uchwały, że radnemu należy umożliwić  złożenie wyjaśnień, a radny Rutkowski był nieobecny podczas majowej sesji, radni zadecydowali, że uchwałę rozpatrzą w kolejnym miesiącu.
 Ponadto na wniosek prezydenta miasta Mariana Janeckiego pod obrady została wniesiona uchwała w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zmianę nazwy miasta, tak aby dziś funkcjonująca nazwa Jastrzębie Zdrój, stała się nazwą urzędową.