Osoba poszkodowana w tegorocznej powodzi może uzyskać pomoc finansową. Wnioski o udzielenie pomocy pieniężnej można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej.

Pomoc przyznawana jest wyłącznie na remont lub odbudowę budynku lub lokalu mieszkalnego, a więc nie obejmuje innego typu budynków lub pomieszczeń (np. budynków gospodarczych, użytkowych) ani kosztów zakupu wyposażenia budynku/lokalu ( np. mebli, sprzętu RTV czy AGD). Osoby uprawnione do otrzymywania pomocy zobowiązane są przedstawić faktury i rachunki potwierdzające poniesione przez nich wydatki związane z remontem lub odbudową. Osoby, które nie przedstawią wymaganych faktur lub rachunków albo przeznaczą otrzymaną pomoc niezgodnie z celem, na jaki została udzielona, zobowiązane zostaną na podstawie ustawy o pomocy społecznej do zwrotu otrzymanej kwoty zasiłku.

Wysokość kwoty szacowanej do wypłaty w formie zasiłku nie może przekroczyć wysokości szkody rzeczywiście wyrządzonej. Pomoc na remont lub odbudowę budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego może być przyznana w wysokości:

1) do 20 tys. złotych – w przypadku, gdy uprawniony do zasiłku nie przewiduje większych kosztów i rezygnuje z wyceny, która jest obowiązkowa w przypadku kosztów przekraczających tą kwotę; pomoc w tym przypadku udzielana jest w dwóch ratach, a wysokość pierwszej raty nie może przekroczyć 50% wstępnie szacowanych kosztów;
2) od 20 tys. złotych do 100 tys. złotych – w takim przypadku:
a) uzasadniony wniosek o udzielenie pomocy może zostać złożony jeszcze przed dokonaniem wyceny szkód;
b) wyceny szkód dokonają osoby – wyznaczone do jej wykonania spośród osób posiadających uprawnienia rzeczoznawców majątkowych lub osób posiadających odpowiednie kwalifikacje/wykształcenie niezbędne do oceny stanu technicznego uszkodzonych budynków i wyliczenia poniesionych strat – ujęte w wykazie sporządzonym przez Wojewodę;
c) pomoc udzielania jest w minimum dwóch ratach, przy czym pierwsza rata wypłacana jest w wysokości do 50% kosztów oszacowanych przez rzeczoznawcę ( osobę uprawnioną do szacowania), nie przekraczającej jednak kwoty 50tyś złotych.

Wypłata drugiej i kolejnych rat następuje dopiero po rozliczeniu pierwszej (lub kolejnej) raty, a więc po przedstawieniu ww. faktur i rachunków potwierdzających poniesione dotychczas koszty remontu/odbudowy.

Samorządy i Wojewoda zwrócili się do Ministra Gospodarki o wsparcie dla przedsiębiorstw.