Wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także wyborcy kończący najpóźniej w dniu głosowania 75 rok życia mogą ustanowić pełnomocnika, który w ich imieniu odda głos.

Przepisy ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544, z późn. zm.) umożliwiają ustanowienie pełnomocnika, który w imieniu wyborcy odda głos w wyborach.

Pełnomocnictwo do głosowania może obejmować głosowanie:
1) w dniu pierwszego i ponownego głosowania (tzw. II tura, jeżeli będzie ona przeprowadzona), gdy akt pełnomocnictwa zostanie sporządzony przed dniem pierwszego głosowania;
2) w dniu ponownego głosowania (tzw. II tura wyborów), gdy akt pełnomocnictwa zostanie sporządzony po dniu pierwszego głosowania.

Prawo do ustanowienia pełnomocnika do głosowania mają: 
– wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także wyborcy posiadający równoznaczne orzeczenie organu rentowego, tj. orzeczenie o:
1) całkowitej niezdolności do pracy,
2) niezdolności do samodzielnej egzystencji,
3) całkowitej niezdolności do pracy,
4) orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5) orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów;
a także osoby 0 stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny
oraz

– wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat.

Pełnomocnikiem może być osoba:
– wpisana do rejestru wyborców w Jastrzębiu Zdroju,
lub
– posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania.

Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a także mężowie zaufania, jak również kandydaci na Prezydenta Rzeczypospolitej.

Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć tylko od jednej osoby lub od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babka, itd.), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka, itd.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.

Pełnomocnictwa do głosowania udziela się przed Prezydentem Miasta lub przed innym pracownikiem urzędu upoważnionym przez Prezydenta Miasta do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania.

W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca udzielający pełnomocnictwa składa wniosek do Prezydenta Miasta do dnia 10 czerwca 2010 r.

Wyborca, który po dniu pierwszego głosowania będzie chciał udzielić pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu w dniu ponownego głosowania składa wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania do dnia 24 czerwca 2010 r.

Do wniosku należy dołączyć:
– pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania; 
– kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności, jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał ukończonych 75 lat;
– kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej być pełnomocnikiem, jeżeli osoba ta nie jest ujęta w rejestrze wyborców w Jastrzębiu Zdroju.

Akt pełnomocnictwa do głosowania jest sporządzany w miejscu zamieszkania wyborcy udzielającego pełnomocnictwa do głosowania lub w innym miejscu na obszarze gminy, jeżeli wyborca zwróci się o to we wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa.

Wyborca ma prawo cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa do głosowania. Cofnięcie pełnomocnictwa do głosowania następuje przez złożenie najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów, tj. do dnia 18 czerwca 2010 r. a w przypadku przeprowadzania ponownego głosowania najpóźniej na 2 dni przed dniem ponownego głosowania, tj. do dnia 2 lipca 2010 r., stosownego oświadczenia Prezydentowi Miasta Jastrzębie Zdrój, lub doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania.

Wyborca, który udzielił pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu może zagłosować osobiście, pod warunkiem, że zrobi to wcześniej niż pełnomocnik.

Głosowania przez pełnomocnika nie przeprowadza się w obwodach głosowania utworzonych w szpitalach oraz zakładzie karnym.

Wzór wniosku i załączników znajduje się na stronie www.jastrzebie.pl w zakładce Wybory Prezydenckie 2010 oraz jest dostępny w Urzędzie Miasta, pok. nr 103B. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów 32 4785 243, 32 4785 245.

–