Od 1 września do 31 października odbędzie się w Polsce Powszechny Spis Rolny. W związku z tym Gminny Komisarz Spisowy w Jastrzębiu Zdroju ogłasza nabór na rachmistrzów spisowych.

 POWSZECHNY SPIS ROLNY (PSR 2010)
1 WRZEŚNIA – 31 PAŹDZIERNIKA 2010 R.
GMINNY KOMISARZ SPISOWY w JASTRZĘBIU ZDROJU
OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH

I. Rachmistrzem spisowym może zostać osoba:
– pełnoletnia, z co najmniej średnim wykształceniem i wykazująca się bardzo dobrą znajomością języka polskiego;
– posiadająca dobrą umiejętność obsługi komputera;
– godna zaufania, obowiązkowa i rzetelna;
– posiadająca znajomość zagadnień z zakresu rolnictwa przynajmniej w podstawowym zakresie;
– sprawna fizycznie (ze względu na specyfikę pracy);
– odporna na stres, łatwo nawiązująca kontakty z ludźmi, komunikatywna i umiejąca sobie radzić w trudnych sytuacjach.

Kandydaci na rachmistrzów muszą złożyć oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (w tym przestępstwo skarbowe).

II. Obowiązki kandydata na rachmistrza spisowego:
– kandydat na rachmistrza zobligowany jest do wzięcia udziału w całym szkoleniu, w trakcie którego zostanie zapoznany z obsługą przenośnego urządzenia elektronicznego typu hand – held oraz z działaniem aplikacji do wypełniania formularza spisowego;
– tylko osoba, która podczas egzaminu kończącego szkolenie wykaże się dostateczną wiedzą, zostanie zakwalifikowana na rachmistrza spisowego.

Rachmistrze spisowi powoływani są przez dyrektora urzędu statystycznego po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu kończącego szkolenie oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia o obowiązku zachowania tajemnicy statystycznej.

III. Obowiązki i prawa rachmistrzów spisowych:
– w dniach od 9 sierpnia do 23 sierpnia 2010 r. odbędzie się obchód przedspisowy, podczas którego rachmistrze spisowi będą weryfikować informacje o gospodarstwach rolnych zawarte w otrzymanych wykazach i na mapach cyfrowych;
– w dniach 6-7 września rachmistrze odbędą szkolenie uzupełniające i odprawę przedspisową;
– rachmistrze spisowi rozpoczynają spisywanie w dniu 8 września 2010 r. i zakończą w dniu 31 października 2010 r.;
– w czasie spisu PSR 2010 rachmistrz będzie zobowiązany do odwiedzenia i do spisania wszystkich gospodarstw rolnych na określonym obszarze według wykazu otrzymanego przez dyspozytora;
– otrzymane podczas wywiadu dane rachmistrze wprowadzą do przenośnych urządzeń elektronicznych – typu hand-held;
– rachmistrze nie mogą prowadzić żadnych działań wykraczających poza prace spisowe (np. roznoszenie ulotek reklamowych);
– rachmistrze składając wizytę rolnikowi muszą posiadać umieszczony w widocznym miejscu identyfikator;
– rachmistrzom spisowym przysługuje ochrona prawna przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych;
– rachmistrze otrzymają wynagrodzenie zgodnie z Rozporządzenie RM z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie wynagrodzenia za wykonywanie prac związanych z powszechnym spisem rolnym w 2010 r. (Dz.U. 2009 nr 205, poz. 1582).

IV.  Zgłoszenie powinno zawierać :
1.)  Imię (imiona) i nazwisko
2.)  Adres zamieszkania
3.)  Nr telefonu kontaktowego
4.)  Kserokopię dowodu osobistego
5.)  Kserokopię dokumentów potwierdzających ukończenie szkół,
6.)  Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie w tym
      przestępstwo skarbowe,
7.)  Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do
      celów rekrutacji,

V. Miejsce i termin złożenia dokumentów:
Wymagane dokumenty w terminie do 14 czerwca 2010 r. należy dostarczyć osobiście do Gminnego Biura Spisowego w Urzędzie Miasta Jastrzębie Zdrój ( V piętro pok. nr 509 A).

V. Informacje dodatkowe 
Planowana liczba rachmistrzów dla Miasta Jastrzębie Zdrój  – 7 osób i 2 osoby rezerwowe.
Za wykonane prace spisowe rachmistrz otrzyma wynagrodzenie na podstawie umowy-zlecenia podpisanej z Wojewódzkim Komisarzem Spisowym – Dyrektor Urzędu Statystycznego w Katowicach.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (32) 4785321 u Pani Katarzyny Rytel pod adresem mailowym krytel@um.jastrzebie.pl  .

Do pobrania: