We wtorek, 22 czerwca odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Miasta. Posiedzenie rozpocznie się o godzinie 12.00.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Odczytanie wniosku w sprawie odwołania przewodniczącej Rady Miasta.
3. Wybór komisji skrutacyjnej.
4. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu odwołania przewodniczącej Rady Miasta.
5. Przeprowadzenie tajnego głosowania w sprawie odwołania przewodniczącej Rady Miasta.
6. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania przewodniczącej Rady Miasta.
7. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu wyboru przewodniczącego Rady Miasta.
8. Przeprowadzenie wyboru przewodniczącego Rady Miasta.
9. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru przewodniczącego Rady Miasta.
10. Zakończenie obrad sesji.

Z wnioskiem o zwołanie sesji nadzwyczajnej wystąpiło sześciu radnych klubu Wspólnota Samorządowa oraz sześciu radnych klubu Prawo i Sprawiedliwość. W uzasadnieniu czytamy: ‚Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada gminy wybiera ze swego grona przewodniczącego Rady. Powszechnie przyjętą praktyką i obyczajem jest, że Przewodniczący Rady, który organizuje pracę Rady, cieszy się poparciem i zaufaniem większości radnych. Jeżeli to poparcie i zaufanie utraci – normalną praktyką jest zmiana na stanowisku Przewodniczącego, co nie powoduje żadnego uszczerbku w pracach Rady, a wręcz przeciwnie – prowadzi do poprawy jej funkcjonowania. Taka sytuacja ma miejsce w obecnej Radzie Miasta, co uzasadnia odwołanie dotychczasowej Przewodniczącej’.