Grzegorz Matusiak (PiS) został wybrany nowym przewodniczącym Rady Miasta. Na stanowisku tym zastąpił odwołaną Alinę Chojecką (PO). Zmiany w prezydium Rady nastąpiły podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miasta, która odbyła się 22 czerwca.

Z wnioskiem o jej zwołanie wystąpiło sześciu radnych klubu Wspólnota Samorządowa oraz sześciu radnych klubu Prawo i Sprawiedliwość. W uzasadnieniu czytamy: ‚Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada gminy wybiera ze swego grona przewodniczącego Rady. Powszechnie przyjętą praktyką i obyczajem jest, że Przewodniczący Rady, który organizuje pracę Rady, cieszy się poparciem i zaufaniem większości radnych. Jeżeli to poparcie i zaufanie utraci – normalną praktyką jest zmiana na stanowisku Przewodniczącego, co nie powoduje żadnego uszczerbku w pracach Rady, a wręcz przeciwnie – prowadzi do poprawy jej funkcjonowania. Taka sytuacja ma miejsce w obecnej Radzie Miasta, co uzasadnia odwołanie dotychczasowej Przewodniczącej’.

W tajnym głosowaniu za odwołaniem przewodniczącej opowiedziało się 14 radnych, pięciu było przeciw, a jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Jedynym kandydatem na stanowisko przewodniczącego był Grzegorz Matusiak. Jego kandydaturę poparło 16 radnych, dwie osoby były przeciw i dwie oddały głos ważny bez dokonania wyboru.