Sytuacji na jastrzębskim rynku pracy poświęcona była ostatnia sesja zwyczajna Rady Miasta. Posiedzenie odbyło się w czwartek, 24 czerwca.

Pod względem struktury zatrudnienia wg sektorów gospodarczych sytuacja w Jastrzębiu Zdroju wyróżnia się na tle województwa śląskiego: 63,29% pracujących jest związana z przemysłem (woj. śląskie: 42,46%), 34,48% – z sektorem usługowym (52,02%). Stopa bezrobocia w 2009 roku oscylowała w granicach 7,3-8,1%, co stawia nas wśród miast o niższym bezrobociu (średnia w województwie śląskim 7,7-9,2%).

W Jastrzębiu Zdroju dominuje przemysł wydobywczy. 63,29% spośród ponad 32 tysięcy pracujących w mieście jest związana z przemysłem i budownictwem, natomiast 34,48% – z usługami. Szansą na znalezienie swojego miejsca na rynku pracy jest założenie własnej firmy. Jastrzębski rynek nie jest pod tym względem nasycony, o czym świadczy wskaźnik liczby podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w REGON na 10 tysięcy ludności, który dla Jastrzębia Zdroju wynosi 630, natomiast dla województwa śląskiego jest o połowę wyższy i wynosi 923. Uwidacznia to potencjał dla rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości na lokalnym rynku pracy.

Nowe miejsca pracy – zwłaszcza dla kobiet – powstały głównie w branży handlowo-usługowej.

W ubiegłych latach znacząco zmniejszył się odsetek i liczba osób bezrobotnych długotrwale. Pod koniec 2006 roku stanowiły one 66,6% ogółu, natomiast w maju 2010 r. – 30,9%. Związane jest to z faktem, że w 2009 roku pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy podjęli intensywne działania aktywizacyjne skierowane do grupy osób bezrobotnych długotrwale, realizując dla każdej z nich Indywidualny Plan Działania.

Nadal w ewidencji osób bezrobotnych dominują osoby młode do 35. roku życia (stanowiące ponad połowę bezrobotnych w latach 2006-2010). Należy jednak podkreślić, że długotrwałe bezrobocie jest wśród nich stosunkowo rzadsze, niż w starszych kategoriach wiekowych. W kategoriach wiekowych do 34. roku życia bezrobotni do 3 miesięcy stanowią około połowy zarejestrowanych, wśród osób powyżej 55. roku życia nieco ponad 1/3 (36%). Natomiast bezrobotni powyżej 12 miesięcy wśród osób do 34. roku życia stanowią niecałe 9% (8,7%), zaś wśród starszych, czyli powyżej 55 roku życia – 30,05%.

Liczba osób bezrobotnych:
2006 r. – 5 340
2007 r. – 4 143
2008 r. – 2 770
2009 r. – 3 312

Podczas sesji radni przyjęli uchwały w sprawach:
1. zmian budżetu Miasta Jastrzębie Zdrój na 2010 rok,
2. określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Jastrzębie Zdrój za pierwsze półrocze roku budżetowego oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego,
3. trybu prac na projektem uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie Zdrój,
4. ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach miasta Jastrzębie Zdrój,
5. ustalenia szczegółowych zasad oraz wysokości opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg wewnętrznych będących w zarządzie miasta Jastrzębie Zdrój w celu wykonania robót remontowo – inwestycyjnych,
6. ustalenia szczegółowych wysokości i zasad opłat oraz naliczania kar za umieszczenie 1 m2 jednostronnej powierzchni reklamowej oraz obiektu budowlanego w pasach drogowych dróg wewnętrznych będących w zarządzie miasta Jastrzębie Zdrój,
7. zmiany uchwały Nr XLVIII/599/2009 w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej, określenia sposobu jej poboru i wyznaczenia inkasenta na terenie miasta Jastrzębie Zdrój w roku 2010,
8. komunalizacji Przedsiębiorstwa Energetyki Cielnej SA w Jastrzębiu Zdroju,
9. utworzenia wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych dla jednostek budżetowych,
10. upoważnienia Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój do podjęcia działań dotyczących partnerstwa publiczno prywatnego,
11. udzielenia pożyczki dla Uczniowskiego Klubu Sportowego ‚Pionier’,
12. wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Miasta przez Karola Kawałko prowadzącego działalność gospodarczą pn. Wydawnictwo ‚BIK’ Karol Kawałko,
13. zmiany Statutu Miasta Jastrzębie Zdrój,
14. zatwierdzenia statutu Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Jastrzębiu Zdroju,
15. uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Jastrzębiu Zdroju,
16. nadania nazw ulic w mieście Jastrzębie Zdrój,
17. uznania za niezasadną skargi Pana Ryszarda Kozaczka,
18. rozpatrzenia skargi p. Kazimierza Stanek,
19.  wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Jastrzębie Zdrój,
20.  wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości od osoby prawnej nieruchomości gruntowej,
21.  wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Jastrzębie Zdrój, położonej przy ul. Gałczyńskiego,
22.  wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Miasta Jastrzębie Zdrój, położonych przy ul. Olszowej,
23. podziału Miasta Jastrzębie Zdrój na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu,
24.  utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich granic i numerów,
25. uchwalenia ramowego planu pracy Sesji Rady Miasta na II półrocze 2010r.
26. zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miasta na II półrocze 2010 r.