Projekt pn. ‚Przygotowanie e-informacji kulturalnej gmin i powiatów do integracji z regionalnymi portalami kultury i turystyki województwa śląskiego’ znalazł się wśród projektów wybranych do dofinansowania przez Zarząd Województwa Śląskiego. Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 6 493953,25 zł tj. 85% całkowitych kosztów.

20 lipca Zarząd przyjął listę rankingową oraz podjął uchwałę w sprawie wyboru do dofinansowania projektów złożonych w trybie konkursowym dla Działania 4.2. Systemy informacji kulturalnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

‚Przygotowanie e-informacji kulturalnej gmin i powiatów do integracji z regionalnymi portalami kultury i turystyki województwa śląskiego’ to projekt partnerski Fundacji Informatyki i Zarządzania z Łodzi (lider projektu) i Miasta Jastrzębie Zdrój, Miasta Częstochowa, Powiatu Kłobuckiego, Powiatu Gliwice, Gminy Krzepice, Gminy Kłobuck, Gminy Janów, Gminy Porąbka, Gminy Radlin, Gminy Gorzyce, Miasta Radlin, Miasta Wodzisław Śląski, Miasta Pszczyna, Śląskiej Organizacji Turystycznej, Regionalnych Ośrodków Kultury województwa śląskiego, Fundacji Braci Golec, Zespołu Pieśni i Tańca ‚Śląsk’.

Przedmiotem projektu jest dostarczanie produktu w obszarze informacji kulturalnej, zwiększającego dostęp do zasobów i wydarzeń kulturalnych na poziomie lokalnym oraz regionalnym, a dzięki temu zapewniającemu szeroką promocję. Sprawnie działający i kompleksowy w skali województwa śląskiego system e-informacji kulturalnej obejmie:
– portal regionalny oraz serwisy lokalne, podmiotowe i tematyczne, udostępniające bazy danych o kulturze regionu i kalendarium wydarzeń na interaktywnych mapach cyfrowych,
– aplikacje zapewniające innowacyjną formułę działania zintegrowanej sieci punktów informacji kulturalnej,
– systemowe oznakowanie cyfrowe obszarów i obiektów atrakcyjnych kulturowo.

Projekt będzie realizowany w latach 2010 – 2013 i zapewni:
1. dostawę licencji oraz wdrożenie oprogramowania, bazy danych i systemu interaktywnych map cyfrowych w postaci:
a) podmiotowych i lokalnych serwisów informacji kulturalnej (m. in. powiatowych i gminnych) składających się na regionalny portal, z aplikacjami narzędziowymi do integracji z innymi portalami regionalnymi i serwisami lokalnymi (w szczególności w temacie turystyki),
b) aplikacji zapewniających innowacyjną formułę działania zintegrowanej sieci punktów informacji kulturalnej,
c) gminnych ewidencji zabytków oraz aplikacji dla komórek organizacyjnych zajmujących się promocją Miasta i organizacją kultury Partnerów JST,
2. opracowanie e-informacji w zakresie obszarów atrakcyjnych kulturowo (w tym obiektów wpisanych do wojewódzkiego rejestru zabytków) wraz z ich wizualizacją na interaktywnych mapach cyfrowych,
3. uruchomienie nowych usług transakcyjnych świadczonych drogą elektroniczną na potrzeby klienta produktów i wydarzeń kulturalnych, w szczególności, akredytacje, rezerwacje i zamawianie usług,
4. oznakowanie w e-przestrzeni obszarów i obiektów atrakcyjnych turystycznie, przy pomocy komunikatów głosowych wywoływanych automatycznie dla znajdujących się w pobliżu danego obiektu użytkowników aplikacji nawigacyjnych GPS w mobilnych urządzeniach typu PDA oraz telefonach komórkowych; stosowne funkcje aplikacji zamienią urządzenie w przyjaznego e-przewodnika, który poprowadzi i zaprezentuje pełnię atrakcyjności obiektu,
5. oznaczenie cyfrowe eksponatów w obiektach atrakcyjnych turystycznie nośnikami treści, generującymi tematyczne komunikaty głosowe w mobilnych urządzeniach typu PDA oraz telefonach komórkowych osób będących w trakcie zwiedzania obiektu,
6. dostawę i wdrożenie wyposażenia sprzętowego dla redaktorów e-informacji (notebooki, urządzenia mobilne GPS) oraz centrum przetwarzania danych (serwery).

Cele projektu:
– popularyzowanie regionalnych zasobów i wydarzeń kulturalnych dla osób spoza regionu,
– umożliwienie łączenia różnych form aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym regionu poprzez kompleksową informację o zasobach i wydarzeniach kulturalnych w regionie,
– marketing i promocja licznych produktów regionalnych, infrastruktury kultury oraz usługodawców związanych z obszarem kultury,
– udostępnianie i archiwizacja zasobów gminnej ewidencji zabytków,
– wzrost atrakcyjności inwestycyjnej regionu,
– rozwój regionalnych oraz lokalnych centrów rozwoju i związane z tym tworzenie miejsc pracy,
– poprawa współpracy między sąsiadującymi jednostkami samorządu terytorialnego, realizującymi partnerskie oraz zintegrowane projekty inwestycyjne.

Planowany do realizacji Projekt będzie opierał się na wojewódzkim portalu informacyjnym www.silesia-kultura.pl

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007-2013