We wtorek, 27 lipca o godz. 14.30 w sali posiedzeń Rady Miasta odbędzie się sesja nadzwyczajna Rady Miasta Jastrzębie Zdrój. Sesja została zwołana na wniosek prezydenta miasta.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji nadzwyczajnej, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Powołanie Komisji uchwał i wniosków.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Budżetu Miasta Jastrzębie Zdrój na 2010 rok,
4. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia przez Zespół Szkół nr 6 z Jastrzębia Zdroju do realizacji projektu pt. ‚Po technikum w pracę’ w ramach Priorytetu IX Działania 9.2 ‚Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego’ Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia przez Technikum Nr 1 w Zespole Szkół nr 2 w Jastrzębiu Zdroju do realizacji projektu pt. ‚Zainwestuj już dziś w swoją przyszłość’, w ramach Priorytetu IX, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przewidziane dla Miasta Jastrzębie Zdrój na rok 2010,
     7.  Podjęcie uchwały   zmieniającej Uchwałę Nr XLV/577/2009  Rady  Miasta  Jastrzębie  Zdrój z dnia  11 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia  warunków  oraz trybu  postępowania o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju  sportu  kwalifikowanego  podmiotom  nie zaliczanym do sektora finansów  publicznych.
8. Zakończenie obrad Sesji.

Ponadto 27 lipca o godzinie 14.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Skarbu.