Prezydent Miasta informuje właścicieli lub posiadaczy zabytków wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie gminy Jastrzębie Zdrój, o możliwości składania wniosków o udzielenie dotacji na rok 2011 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Miasta.

Wniosek powinien zawierać:
– nazwę podmiotu uprawnionego realizującego zadanie,
– wskazanie zabytku, którego dotyczy wniosek wraz z kopią decyzji o jego wpisie do rejestru oraz tytułem prawnym do użytkowania zabytku nieruchomego,
– zakres planowanych do wykonania prac, na które udzielona ma być dotacja i termin ich wykonania,
– kosztorys określonych we wniosku prac,
– określenie wysokości dotacji, o którą ubiega się wnioskodawca,
– oświadczenie o uzyskanych dotychczas środkach publicznych oraz wnioskach o udzielenie dotacji złożonych do innych jednostek sektora finansów publicznych na dofinansowanie wymienionych we wniosku prac i robót,
– wykaz prac wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat, z podaniem wysokości poniesionych wydatków,
– inne dane przybliżające celowość realizacji zadania.

Wzór wniosku oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.bip.jastrzebie.pl oraz w Wydziale Kultury i Sportu UM (tel. 32  47 85 117, pokój nr 206, bud. A, II piętro).

Wnioski należy składać w kancelarii Urzędu Miasta  (pokój 020, bud. A),  do 31 sierpnia 2010 r. do godz. 15.30.

— wzór wniosku —