Projekt ‚Śląski System Informacji Turystycznej’ uzyskał pozytywną decyzję Zarządu Województwa Śląskiego o współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wysokość dofinansowania wynosi 12.350.500,00 zł, co stanowi 85% całkowitych kosztów projektu. Projekt znalazł się na pierwszym miejscu listy projektów wybranych do dofinansowania.

Jego celem jest stworzenie Śląskiego Systemu Informacji Turystycznej jako nowoczesnego narzędzia kreowania rozwoju turystyki opartego na międzynarodowych standardach, przy wykorzystaniu nowych technologii w warstwie analogowej i cyfrowej. System ma stać się   platformą współpracy dla wszystkich uczestników rynku turystycznego.

Projekt będzie realizowany przez Śląską Organizację Turystyczną we współpracy z partnerami subregionalnymi, a jego beneficjentem końcowym będzie m.in. miasto Jastrzębie Zdrój. Jednym z rezultatów projektu będzie umieszczenie na terenie naszego miasta 3 infokiosków.

Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.3. Systemy informacji turystycznej, Priorytet III Turystyka, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.