27 lipca odbyła się 59. sesja nadzwyczajna Rady Miasta Jastrzębie Zdrój. Została ona zwołana  na wniosek prezydenta miasta. Podczas sesji radni podjęli uchwały zgodnie z wykazem.

Podjęto uchwały:
1. w sprawie zmian Budżetu Miasta Jastrzębie Zdrój na 2010 rok,
2. w sprawie przystąpienia przez Zespół Szkół nr 6 z Jastrzębia Zdroju do realizacji projektu pt. ‚Po technikum w pracę’ w ramach Priorytetu IX Działania 9.2 ‚Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego’ Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
3.w sprawie przystąpienia przez Technikum Nr 1 w Zespole Szkół nr 2 w Jastrzębiu Zdroju do realizacji projektu pt. ‚Zainwestuj już dziś w swoją przyszłość’, w ramach Priorytetu IX, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
4. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przewidziane dla Miasta Jastrzębie Zdrój na rok 2010,
5. zmieniająca Uchwałę Nr XLV/577/2009  Rady  Miasta  Jastrzębie  Zdrój z dnia  11  sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia  warunków  oraz  trybu  postępowania o udzielenie  dotacji w zakresie rozwoju  sportu  kwalifikowanego  podmiotom nie zaliczanym do  sektora finansów publicznych.