Do 8 września można także składać wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników w ramach realizacji rządowego programu pomocy uczniom w 2010 roku – ‚Wyprawka szkolna’ na rok szkolny 2010/2011  oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne.

Cele programu w zakresie dofinansowania zakupu podręczników:
1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów przez dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2010/2011 naukę:
– w klasach I-III szkoły podstawowej,
– w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,
– w klasie II gimnazjum,
– w klasie II ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, 
– w klasie II ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych,
– w klasie V ogólnokształcącej szkoły baletowej.

2. Wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów przez dofinansowanie zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym specjalnego dla uczniów:
– słabo widzących,
– niesłyszących,
– z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
– z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, realizujących w roku szkolnym 2010/2011 obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w szkołach dla dzieci i młodzieży lub w ogólnokształcących szkołach muzycznych I stopnia, ogólnokształcących szkołach muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkołach sztuk pięknych, ogólnokształcących szkołach baletowych lub liceach plastycznych.