Wydział Edukacji Urzędu Miasta przypomina, iż zgodnie z Uchwałą Nr XLVI/582/2009 Rady Miasta z dnia 17 września 2009 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów szkół, wychowanków ośrodków i słuchaczy kolegiów zamieszkałych na terenie Jastrzębie Zdrój, istnieje możliwość ubiegania się o przyznanie stypendium socjalnego na rok szkolny 2010/2011.

Stypendium mogą otrzymać uczniowie, którzy spełniają następujące kryteria:
–   zamieszkują na terenie Miasta Jastrzębie Zdrój,
– znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w  szczególności gdy w rodzinie występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub nastąpiło zdarzenie losowe.