Osoby zajmujące się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury na rzecz miasta Jastrzębie-Zdrój mogą otrzymać stypendium. Osoba lub zespół osób ubiegający się o przyznanie stypendium może je otrzymać wyłącznie na wykonanie w ustalonym terminie określonego przedsięwzięcia.

O stypendia mogą ubiegać się zarówno osoby fizyczne we własnym imieniu, jak i instytucje oraz jednostki organizacyjne dla swoich kandydatów.

Wniosek o przyznanie stypendium powinien zawierać: dane osobowe (imię i nazwisko, adres, wykształcenie) kandydata (kandydatów), informacje o dorobku twórczym, artystycznym, naukowym, popularyzatorskim, konserwatorskim lub innym wraz z dokumentacją, program stypendium obejmujący: cel, na który ma być przeznaczone stypendium, plan pracy w okresie pobierania stypendium oraz termin jej zakończenia.

Wnioski o przyznanie stypendium na rok następny należy składać w kancelarii Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój (pok. 020, bud. A), Al. Piłsudskiego 60, w terminie do 30 września 2010 r.

Szczegółowe informacje

Ponadto informacje nt. stypendium można uzyskać w Wydziale Kultury i Sportu UM (pok.205, bud. A), tel. 32 4785241.