Ruszył nabór wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu systemowego ‚Nauka drogą do sukcesu na Śląsku’ w roku szkolnym 2010/2011. Projekt ten, realizowany w ramach Poddziałania 9.1.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, jest skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu województwa śląskiego.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z 36 powiatami oraz miastami na prawach powiatu z terenu naszego województwa.
Wsparcie przewiduje przyznanie stypendium w wysokości 250 lub 350 zł miesięcznie przez okres maksymalnie 12 miesięcy (rok nauki), w tym 10 miesięcy wypłaty stypendium. Wysokość stypendium jest uzależniona od liczby uzyskanych przez ucznia punktów, o których mowa w § 2 ust. 5 Regulaminu (20-45 punktów to 250 zł, 46-60 punktów to 350 zł miesięcznie).

W terminie od 8 do 30 września 2010 roku  rusza kolejny nabór wniosków o przyznanie stypendium na II edycję projektu systemowego ‚Nauka drogą do sukcesu na Śląsku’ w ramach Poddziałania 9.1.3 PO KL. Po raz kolejny uczniowie szczególnie uzdolnieni w naukach matematyczno – przyrodniczych i technicznych, których niekorzystna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju, mogą ubiegać się o stypendium.

Stypendium może zostać przyznane uczniowi, który spełnia równocześnie następujące warunki:
1. jest uczniem szkoły gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej (publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej) zlokalizowanej na obszarze województwa;
2. średni dochód miesięczny w rodzinie w przeliczeniu na osobę nie przekracza dwukrotności kwoty uprawniającej do uzyskania świadczeń rodzinnych określonej w art.5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 139 poz. 992 z późn. zm.), tj. 1008 zł, a w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, tj. dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, to 1166 zł;
3. średnia ocen z 3 wybranych przedmiotów kierunkowych określonych w § 1 ust. 1 pkt.3), uzyskana przez ucznia w roku szkolnym poprzedzającym ok. złożenia wniosku, wynosi co najmniej 4,60[i];
4. Średnia ocen z pozostałych przedmiotów (z wyłączeniem przedmiotów kierunkowych), uzyskana przez ucznia w roku szkolnym poprzedzającym rok złożenia wniosku, wynosi co najmniej 4,00[ii].

Szczegółowe zasady przyznawania stypendium określa w ramach II edycji projektu systemowego ‚Nauka drogą do sukcesu na Śląsku’.

Wnioski o przyznanie stypendium składa się w siedzibie szkoły, w której uczeń kontynuuje lub rozpoczyna naukę.


[ i] W przypadku ucznia rozpoczynającego naukę w pierwszej klasie Gimnazjum średnia obliczana jest na podstawie ocen uzyskanych na świadectwie ze szkoły podstawowej, natomiast w przypadku ucznia rozpoczynającego naukę w pierwszej klasie szkoły ponadgimnazjalnej średnia obliczana jest na podstawie ocen uzyskanych na świadectwie z Gimnazjum.
[ ii] Tamże