Ze sprawozdaniami z działalności fundacji i spółek z udziałem miasta zapoznają się radni podczas najbliższej sesji, która obędzie się w czwartek, 9 września. Posiedzenie rozpocznie się o godzinie 9.00.

Porządek obrad:
1. Otwarcie LXI sesji zwyczajnej Rady Miasta, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z LIX sesji Rady Miasta.
3. Wybór komisji uchwał i wniosków.
4. Zgłaszanie interpelacji.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta.
6. Informacja Prezydenta Miasta.
7. Informacja Prezydenta Miasta z wykonania budżetu miasta Jastrzębie-Zdrój za I półrocze 2010 r.
8. Sprawozdanie z działalności fundacji i spółek z udziałem miasta.
9. Podjęcie uchwał w sprawach bieżących zgodnie z wykazem.
10. Zatwierdzenie wniosków komisji Rady Miasta.
11. Sprawozdanie komisji rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli w zakresie:
– zamówień publicznych na zadanie ‚Przebudowa wiaduktu ul. Świerklańska’,
– sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2010 r.,
– realizacji zadań zleconych w gminie w 2009 r. – Ośrodek Pomocy Społecznej.
12. Wolne głosy i wnioski.
13. Zakończenie obrad sesji.